VELETEKS d.o.o. Tuzla

Više o VELETEKS d.o.o. Tuzla

Pokretna i nepokretn

Prodaja objekta direkcije VELETEKS doo Tuzla

«Veleteks» d.o.o. u stečaju Tuzla

Tuzla, Solni trg br. 4

 

Na osnovu člana 101.102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Sl. novine F BiH broj 29/03, 32/04) i odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika „Veleteks" d.o.o. u stečaju Tuzla od 19.6.2017. godine i saglasnosti stečajnog sudije o prodaji od 2 i .9.2017. godine stečajni upravnik,

 

OGLAŠAVA

DRUGU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA «VELETEKS« D.O.O U STEČAJU,

NEKRETNINE U ULICI SOLNI TRG BR. 4 U TUZLI, METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

PREDMET PRODAJE

POSLOVNI OBJEKAT ZV. DIREKCIJA koji se sastoji od dvije prostorne cjeline i to prizemlje površine 98,70 m2 i sprat površine 108,98 m2. Zemljište na kojem se nalazi predmetni objekat označeno je kao kč broj 331, k.o. Tuzla II (novi premjer) što odgovara k.č. broj 5/217 i 5/219, k.o. Tuzla (stari premjer). U ZK ulošku broj 8809 uknjiženo je pravo vlasništva na nekretnini u korist „Veleteks" d.o.o. u stečaju Tuzla 1/1 i to na prizemlje površine 98,70 m2 i sprat površine 108,98 m2 objekta.

 

POČETNA PRODAJNA CIJENA ZA NAVEDENU NEKRETNINU - OBJEKT IZNOSI: 298.067,76 KM.

 

NAČIN, VRIJEME I MJESTO PRODAJE

-Prodaja će se vršiti metodom usmenog javnog nadmetanja

-Vrijeme prodaje je 27.10.2017. godine u 13 časova

-Mjesto prodaje je zgrada - JUPITER - prvi sprat soba 13 u ul. Aleja Alije lzetbegovića br. 4. Tuzla

 

OBAVEZA UPLATE OSIGURANJA

Uplata osiguranja na učešće na javno nadmetanje iznosi 10.000,00 KM

Uplatu izvršiti na transakcijski račun «VELETEKSA« d.o.o. u stečaju Tuzla br: 3060002870181858 otvoren kod Addiko bank sa naznakom osiguranje za učešće na javnoj prodaji, s tim da ta sredstva budu evidentirana na račun stečajnog dužnika do početka javnog nadmetanja. Učesnicima koji ne budu proglašeni kupcem uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od tri dana nakon proglašenja kupca.

 

PROGLAŠENJE KUPCA

Za kupca će biti proglašen punuđać sa najvećom ponuđenom cijenom, a ukoliko odustane od kupovine za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

 

ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan izvršiti uplatu u roku od 30 dana od proglašenja kupcem. Kupcu se uplaćeno osiguranje uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac ne izvrši uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene u navedenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja.

 

OSTALI USLOVI PRODAJE

Kupac snosi troškove koji terete kupoprodaju, porez na promet nekretnine i ostale troškove prenosa, ovjera kod notara, takse i dr. Budući kupac nekretnine uvest će se u posjed nakon cjelokupno uplaćene kupoprodajne cijene i poreza na promet nekretnine na račun stečajnog dužnika.

Navedena imovina kupuje se po principu «viđeno-kupljeno« (postojeće faktički viđeno i pravno stanje) te isključuje naknadne reklamacije. Ponuđač koji ne bude pristupio javnom nadmetanju smatrat će se da je odustao od kupovine i depozit se neće vratiti.

Sve dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na mob. 061 179 581 kao dogovor oko pregleda nekretnine.

 

„VELETEKS« d.o.o. u stečaju Tuzla