Pokretna i nepokretn

Prodaja imovine JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE" a.d Banja Luka

JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE" a.d- u stečaju

Banja Luka     

    

Br: 57 0 St 122058 17 St

Broj: 935/17      

Datum: 15.12.2017. god.             

 

Na osnovu člana 155,157 i 160 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (SI.gl.RS br: 16/16), a u skladu sa čl. 40 do 46 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl.gl. RS" broj: 54/2017) Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 30.11. 2017. godine, stečajni upravnik dana 15.12.2017. godine donosi:

 

OGLAS

o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog prikupljanja ponuda

 

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE" a.d-u stečaju Banja Luka, Nikole Pašića br. 46, koja se odnosi na:

A) Imovina koja se nalaze u mjestu Vrbanja, Banja Luka, u ul. Siniše Mijatovića br. 24 i to 112 susvojinskog dijela zemljišta, građevinskih objekata i opreme (skladište - naftni terminal), a koju imovinu čine:

 

A1) Zemljište   

Zemljište upisano u "List nepokretnosti" br. 86 k.o. Rebrovac 2 za parcele označene kao k.č.672/1 u površini od 43.927 m2; 672/2; 673/3; 695/2; 973/2; 974/2; 974/3 i 998/2, ukupne površine 71.792 m2, u naravi poslovni objekti, zemljište uz privredne objekte, njiva i livada. U "B" vlasničkom listu kao vlasnici predmetnih nekretnina upisani su Republička direkcija za robne rezerve Republike Srpske i Savezna direkcija za rezerve industrijskih proizvoda sa po 1/2 dijela prava svojine. U "C" teretnom listu postoji uknjiženo zakonska hipoteka u korist Uprave za indirektno oporezivanje BiH u visini od 4.939.185,41 KM i zabilježba vođenja upravnog spora pred Okružnim sudom Banja Luka.

Ukupno procijenjena vrijednost 1/2 susvojinskog dijela zemljišta je 1.794.800,00 KM.

 

A2) Lokacija      

Nekretnine, se nalaze u naselju Vrbanja, koje se nalazi na teritoriji Grada Banja Luka. Prilaz parceli je obezbjeđen asfaltiranom saobračajnicom iz Ulice Siniše Mijatoviča, udaljene od magistralnog puta Prijedor - Banja Luka - Čelinac oko 400 m. U neposrednoj blizini nalazi se i željeznička pruga sa željezničkom stanicom Vrbanja. U okviru kompleksa, koji je predmetom prodaje, postoji industrijski kolosjek. Javnu infrastrukturu čine pristupni put, elektrodistributivna mreža i vodovodna infrastruktura, Parcele u okviru kompleksa su mnogougaonog oblika, izravnate sa izgrađenim unutrašnjim saobračajnicama i parking platoima u zoni između objekata.

 

A3) Građevinski objekti

Na predmetnoj lokaciji se nalazi više građevinskih objekata (poslovnih zgrada u privredi) i to: upravna zgrada sa portirnicom, skladište ulja i maziva, skladište dopunskog asortimana sredstava, manipulativna pumpaona, stara pumpaona, radionica ekonomat, radničke prostorije, nadstrešnica punilišta bačvi (7 meba), nadstrešnica za bačve, nadstrešnica kod separatora, parkiralište autocisterni sa nadstrešnicom, pretakali-šte autocisterni sa nadstrešnicom, pretakalište autocisterni sa nadstrešnicom - građevinski dio, pretakalište vagon cisterna - građevinski dio, unutrašnje saobračajnice, industrijski kolosjek, vodovodna infrastruktura, kanaliziciona infrastruktura, elektro i PTT infrastruktura, ograda oko kompleksa sa betonskim stubovima, industrijska ograda oko kompleksa, temelji i zidovi rezervoarskog prostora .

Ukupno procijenjena vrijednost 1/2 susvojinskog dijela građevinskih objekata je 766.498,68 KM.

 

A4 Oprema       

Oprema i to: čelični vertikalni rezervoari - 2 kom. (R1 i R2) zapremine 500 m3; čelični vertikalni rezervoari - 7 kom. (R3, R4, R5, R6, R8, R9, RIO) zapremine 2.700 m3, čelični horizontalni rezervoari - 8 kom. (R11 do R18) zapremine 50 m3, čelični vertikalni rezervoar (R7), zapremine 1.000 m3, manipulativni pumpni sistem sa 7 pumpnih agregata, utakalište buradi sa 7 pumpnih agregata, utakalište autocisterni sa 4 utakajuče ruke, stara punpaona sa 4 pumpna agregata, motorna pumpa za dizanje pritiska u hidrantnoj mreži, motorna pumpa za proizvodnju pjene za pp sistem i dizel agregat, sve sa 1/2 susvojinskog dijela i oprema u svojini 1/1 i to: cjevovodna instalacija za gašenje, kolska vaga, prenosni agregat za struju, kompresor - 2 kom., kosilica za travu, motorna kosilica - trimer, električni kotlovi za grijanje - 2 kom., viljuškar električni nekompletan, presa hidraulična nekompletna, serverza informacioni sistem, telefonska centrala, kontejner za smeće - 2 kom., kontejner za dijelove, kolica za podizanje robe, kontejner limeni - 2 kom., klima uređaj - 2 kom., aparat za pranje vozila, pneumatski pištolj za zavrtanje točkova, termogen za za- grijavanje, kandelaber za vanjsku rasvjetu 32 kom, cjevovodna instalacija za gašenje, vješalica za garderobu, čuvarska kućica - 3 kom., kompjuterska oprema - 4 kom., telefax, ljestvice al, PP aparat - 21 kom.

Ukupno procijenjena vrijednost 1/2 susvojinskog dijela opreme iznosi 626.325,00 KM, a oprema u svojini 1/1 iznosi 62.620 KM, što ukupno čini procijenjenu vrijednost opreme od 688.945,00 KM.

 

A5)        

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1, A3 i A4 prodaje se "u paketu", kao jedna cjelina. Početna cijena zemljišta, objekata sa pratećim sadržajem i opremom, sve sa 1/2 susvojinskog dijela, iznosi 3.250.243,68 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice i vještaka mašinske struke Ostoje Bubulja iz Gradiške, od 14.10.2017. godine.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine od 3.250.243,68 KM predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina na prvoj licitaciji ne može prodati.

 

B) Imovina koja se nalazi u mjestu Brezičani, opština Prijedor to:

 

B1) Zemljište:  

R/b

Broj zemljišno knjižnog izvadka

k.č. broj

Površ. u (m2)

Vrsta prava

Obim prava

1.

364, SP Brezičani

413/2

3.350

Svojina

1/1

2.

379, SP Brezičani

418; 419/1; 420/1;  420/4; 420/3; 424/5; 414/4;413/3; 421/6; 429/4; 407/13;  407/33; 419/2; 419/3 i 419/4

44.351

"

1/1

3.

203, SP Brezičani

476/4; 461/5; 461/1; 461/7; 461/6; 475/2; 479/2; 511/73; 511/71; 511/77; 511/74; 476/6; 476/3; 511/76; 511/75; 480/2; 476/5 i 476/2

25.639

"

1/1

4.

104, SP Brezičani

429/1 i 429/2

2.630

"

1/1

5.

753, SP Brezičani

407/45; 407/46; 407/47; 407/48; 407/49; 407/4; 416/1; 415/2; 415/1; 407/12; 414/1; 412/3; 413/1; 414/7;414/5;417/2; 416/3 i 417/1

64.932

"

1/1

 

UKUPNO

 

141.082

 

 

 

U ZK izvadku br. 364,203 u "C"teretnom listu postoji zabilježba pljenidbe na nekretninama u korist UIO BiH, u ZK izvadku br. 379 i 104 u "C" teretnom listu uknjžena je zakonska hipoteka u korist UIO BiH, sve u vrijednosti od 9.406.235,99 KM.

Ukupno procijenjena vrijednost zemljišta je 2.389.905,00 KM.

 

B2) Lokacija      

Nekretnine se nalaze u prigradskom naselju Brezičani, kod Prijedora. Prilaz parceli je obezbijeđen asfaltiranom saobraćajnicom sa magistralnog puta M4 Banja Luka - Prijedor - Novi Grad. Ova lokacija je povezana i željezničkom prugom Doboj - Banja Luka - Novi Grad. U okviru kompleksa postoji industrijski kolosjek. U okolini izgrađeni individualni stambeni objekti i stambeno-poslovni objekti. Javnu infrastrukturu čine pristupni put, elektrodistributivna mreža i vodovodna infrastruktura, dok kanalizaciona i termoenergetska mreža ne postoje kao elementi javne infrastrukture. Komunalna opremljenost je zadovoljavajuća.

 

B3) Građevinski objekti             

Na predmetnoj lokaciji se nalazi više građevinskih objekata: upravna zgrada sa restoranom i pratećim sadržajem (čvrsta gradnja, 530m2, spratnost objekta - prizemlje), administrativni objekat na ulazu u kompleks (čvrsta gradnja, 7 m2, spratnost objekta - prizemlje), skladište ulja i maziva (konstrukcija objekta od čeličnih stubova BGP=400 m2), magacin za robu (izgrađen od betonskih blokova, BGP=370 m2), zgrada pumpe za gorivo (dva objekta - zidani, jedan,površine 28 m2, a drugi površine 62 m2),hangar uz radionu (montažno-demontažni objekat, BGP=162 m2), vatrogasno spremište- sada pretvoreno u laboratoriju (čvrsta gradnja, BGP=21 m2), pumpaona vatrogasna (zidani objekat, BGP=147 m2) punilište bačvi (nadstrešnica, montažno - demontažna, BGP=88 m2 ), otvoreno skladište bačvi (betonski platoi za skadištenje bačvi dimenzija 15,00x25,00 i 45,00x21,00; BGP=1.320 m2), utakalište autocisterni sa 4 utakačke ruke - građevinski dio (nadstrešnica, BGP=80 m2), zemljište -pretakalište vagon cisterna - građevinski dio (izgrađeno pored industrijskog kolosjeka, BGP=450 m2), industrijski kolosjek (dužina 412,39 m2); vodovodna infrastruktura, kanalizaciona infrastruktura, elektro i PTT infrastruktura, gromobranske instalacije, zgrada trafostanice sa agregatskom stanicom (zidani objekat, BGP=65 m2 ograda oko skladišta (visina 2,5 m; dužina 800 m), ograda oko skladišta na strani do upravnog objekta i restorana (zidana, visina 60 cm, dužina 130 m), ograda oko vagon-pretakališta (visina 2,5 m, dužina 750 m), temelji i zidovi rezervoarskog prostora (BGP=10.200 m2), objekat portirnice (čvrsta gradnja, BGP 8 m2), protivpožarni put (širina 2 m, dužina 570 m), metalna garaža pored radionice, kolska vaga sa kućicom-građevinski dio (BGP=75 m2), nadstrešnica pored vagon pretakališta i industrijskog kolosjeka (BGP=66 m2), energetski objekat (zidani sa ravnim krovom, spratnost-prizemlje, BGP=30 m2).

Ukupno procijenjena vrijednost građevinskih objekata je 1.048.766,32 KM.

 

B4) Oprema      

Opremu čine: čelični vertikalni rezervoar (R2 I R3) - 2 kom., zapremine 500 m3, čelični vertikalni rezervoar (R4 i R5) - 2 kom., zapremine 2.700 m3; čelični vertikalni rezervoar (R6 I R7) - 2 kom, zapremina 5.000 m3; čelični vertikalni rezervoar - 4 kom., zapremine 50 m3; čelični vertikalni rezervoar (R1 I R2) - 2 kom., zapremine 1.000 m3; čelični horizontalni rezervoar odmuljni, zapremina 5 m3; manipulativni pumpni sistem sa 4 pumpna agregata - 4 kom.; utakalište buradi sa 4 pumpna agregata i rukom za punjenje autocisterni - 4 kom.; pumpni sistem za punjenje autocisterni i pretakanje rezervoara sa 4 pumpna agregata - 4 kom.; pumpni sistem za istakanje vagona - 4 kom; čelični horizontalni rezervoar sa sistemom pumpi za ppz pjenom, 7 kom. pumpi i dvije hidrostanice; dizel agregat, kolska vaga, vatrogasna pumpa, automatski prekidač, kosilica za travu, transformator sa RO, kontrolno energetski blok, pumpa za vodu u odmuljnom rasteretnom bazenu, prekidač u «S» izvedbi - 8 kom., šelne -14 kom., ljestve aluminijske 5 m, garnitura bravarskog alata -2 gar., razna crijeva, vanjska rasvjeta, kontejner za smeće - 2 kom., klima uređaj - 7 kom.

Ukupno procijenjena vrijednost opreme je 1.210.120,00 KM.

 

B5)        

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama B1, B3 i B4 se prodaje "u paketu", kao jedna cjelina. Početna cijena zemljišta, objekata sa pratećim sadržajem i opremom, sve sa 1/1 svojinskog dijela, iznosi 4.648.791,32 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vje-štaka građevinsko-arhitektonske struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice i vještaka mašinske struke Ostoje Bubulja iz Gradiške, od 14.10.2017. godine.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine od 4.648.791,32 KM pred-stavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina, na prvoj licitaciji, ne može prodati.

 

C) Imovina - skladište u suterenu poslovnog objekta u krugu «Velepromet« a.d. Prijedor.

 

C1) Upisi

Navedena imovina upisana u ZK izvadak broj: 7512 k.k. SP Prijedor za parcelu označenu kao k.č 406/8 E-PR-1; ukupne površine 710 m2, u naravi skladište republičkih robnih rezervi u suterenu zgrade površine 710 m2. U "C" teretnom listu uknjžena je zakonska hipoteka u korist UIO BiH, sve u vrijednosti od 9.406.235,99 KM.

 

C2) Lokacija i opis poslovnog prostora 

Nekretnina se nalazi u krugu Privrednog društva «Velepromet» Prijedor. Prostor je smješten u suterenu poslovnog objekta. Objekat je izgrađen 1980. godine, spratnosti Su+P+1, a nalazi se u sjeverozapadnom dijelu grada Prijedor, uz magistralni put M4 Banja Luka - Prijedor - Novi Grad, sa desne strane kada se kreće u smjeru Novog Grada. Pristup skladištu je obezbijeđen sa interne saobraćajnice, koja je u vlasništvu «Velepromet-a» Prijedor .Ovom skladištu nije omogućen pristup direktno sa javne saobraćajnice. Poslovni prostor je van funkcije.

Ukupno procijenjena poslovnog prostora - skladišta je 223.905,60 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice. Procijenjena vrijednost od 223.905,60 KM predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina na prvoj licitaciji ne može prodati.

 

II ZAJEDNIČKE ODREDBE:

IIa) PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE  

Prodaja imovine se vrši po načelu «viđeno - kupljeno«, bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude. Imovina se može pogledati svaki radni dan uz najavu:

-za lokalitet Vrbanja natel.051 424 019

- za lokalitet Brezičani i Prijedor na tel. 065 382 019 (Kusonjić Dragan)

Prodajna dokumentacija koju čine: obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povrat depozita, izvod iz »Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme « i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi: JP «Robne rezeve RS» a.d - u stečaju, Nikole Pašića 46, Banja Luka do 25.01.2018. god.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 051 326 332 (Rada Josipović).

 

IIb) PRAVO UČEŠĆA      

1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave svoju ponudu do 26.01.2018. godine do 15 časova i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 562 099 81420025 96 u visini od 50.000,00 KM, za predmete prodaje pod tačkom "A" i "B", a za predmet prodaje označen pod tačkom"C" visina depozita je 22.390 KM.

 

IIc) SADRŽAJ PONUDE  

1. Ponuda sadrži:

• Podaci o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime ovlašćenog lica u postupku prodaje, rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od tri mjeseca, ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa),

• Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta),

• Iznos ponude izražene u KM,

• Naziv predmeta prodaje na koji se ponuda odnosi,

• Dokaz o uplati depozita.

2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

IId) DOSTAVLJANJE PONUDA I VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE         

1. Ponude se dostavljaju u pismenoj formi, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju imovine stečajnog dužnika, pod tačkom...". Ponude sa dokazom o izvršenoj uplati depozita primaju se najkasnije do 26.01.2018. godine do 15 časova, putem pošte ili na adresi stečajnog dužnika.

2. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više predmeta prodaje, s tim da se za jedan predmet prodaje može dostaviti samo jedna ponuda. Ponuda za svaki predmet prodaje se pakuje u posebnu kovertu, a takve koverte se opet pakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača.

3. Sve ponude, koje pristignu poslije naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

4. Ukoliko za neki predmet prodaje ne bude pismenih ponuda, odnosno uplate depozita, licitacija za taj predmet prodaje se neće održati.

5. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 31.01.2018. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka - velika sala, prizemlje, Gundulićeva br. 108, sa početkom u 14,00 časova. Pozivaju se ponuđači i članovi Odbora povjerilaca da prisustvuju otvaranju prispjelih ponuda.

 

Ile) TOK LICITACIJE        

Ispunjeni su uslovi za sprovođenje prodaje putem javnog prikupljanja ponuda ako je najmanje jedno lice ispunilo sve niže navedene uslove:

1. preuzelo prodajnu dokumentaciju,

2. u predviđenom roku uplatilo iznos depozita,

3. potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita,

4. dostavilo ponudu.

Stečajni upravnik otvara ponude i vodi zapisnik o otvaranju ponuda.

Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje:

1. ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi,

2. se pozivaju na neku drugu ponudu,

3. su date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu,

4. uz koje nije položen depozit u predviđenom roku.

 

Ilf) NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču, čija je ponuda ranije predata. Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.

Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 (osam) dana po okončanju javne prodaje na poslovni - tekući račun.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema istog, da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

 

IIg) OBAVEZE KUPCA    

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana primljenog zaključka o prodaji. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun 562-099-81420025-96 (kod „NLB Banka" a.d. Banja Luka). Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza niti se prihvataju bilo kakve reklamacije. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, dnevnom listu "Večernje novosti", izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl.ecc