KREDITCONSULT d.o.o. Brčko Distrikt

Više o KREDITCONSULT d.o.o. Brčko Distrikt

Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad KREDITCONSULT d.o.o. Brčko distrikt BiH

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje sljedeći

 

                                          OGLAS

 

Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj 96 0 St 099293 16 St od 21.11.2016. godine zaključen je postupak stečaja nad Preduzećem za riječni transport, usluge i trgovinu "KREDITCONSULT" d.o.o. Brčko distrikt BiH - u stečaju, Jove Jovanovića Zmaja br. 4, MBS 96-01-0053-12, JIB br: 4600322200007, zbog nedovoljnosti stečajne mase.

Protiv ovog rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rješenja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH".

 

Broj 96 0 St 099293 16 St

21. novembra 2017. godine

Brčko