Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem CIVITAS Društvo za izdavačku djelatnost, usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CIVITAS" Društvo za izdavačku djelatnost, usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo, ul. Skenderija br. 31-A. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora SENAD PEČANJIN iz Sarajeva, ul. Skenderpašina br. 4. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0458-10 (stari broj 1-17956) a po rješenju broj 65 0 L 264655 12 L od 20.11.2012. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 264655 12 L 15. januara 2013. godine Sarajevo (O-33/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi