Nekretnina

Prodaja dijela posjeda, nekategorisanog puta i parcele u Opštini Lopare ZZ RATKO PERIĆ

Dana 26.09.2017. godine u Bijeljini, stečajni upravnik firme ZZ „Ratko Perić" u stečaju na osnovu odluke Odbora povjerilaca od 25.09.2017. god. raspisuje

 

OGLAS

Za prodaju imovine putem prikupljanja pismenih ponuda

 

PREDMET PRODAJE JE SLjEDEĆA IMOVINA:

Dio posjeda 2/1 ledine, nekategorisani put površine 824 m2, List nepokretnosti 167/0 br parcele 84, podbroj 3, koji se nalazi u Opštini Lopare, Katastarski srez Loparski, Katastarska opština Priboj, br.21.27-952.1-2-461/2017, stečajnog dužnika ZZ „Ratko Perić" Priboj u stečaju.

Licitacija-otvaranje ponuda se zakazuje za dan 09.10.2017.god. u 12 časova (početna cijena 200,00KM)

Imovina stečajnog dužnika ZZ„Ratko Perić" -u stečaju, koja se prodaje može da se razgleda svakim radnim danom od 09,00 pa do 14,00 časova. Licitacija (otvaranje pismenih ponuda) će se obaviti u prostorijama stečajnog upravnika u Bijeljini u Ulici Gavrila Principa 2/1.

Pravo učestvovanja imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit-kaparu u iznosu od 10 % od početne cijene za koju licitiraju na žiro račun firme ZZ„Ratko Perić" - u stečaju 554-00300000645-85 i dostave pismenu ponudu najkasnije 1 (jedan) dan ranije prije zakazane licitacije (do 14 časova). Uz pismenu ponudu dostaviti dokaz o uplati depozita i izvod iz sudskog registra za pravna lica, sa potvrdom da je izmiren porez. Za fizička lica fotokopiju lične karte i potvrdu da je izmiren porez. Uplate i predate ponude poslije tog roka neće se razmatrati.

Kupac je dužan da ukupan iznos uplati u roku od 7 dana, prvi - dio posjeda 2/1 se kupuje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne priznaju. Ukoliko kupac ne uplati ostatak izlicitirane cijene kapara-depozit se zadržava, a imovina se ponovo daje na prodaju.

Kupac plaća sve troškove prenosa, notara, uknjižbe, takse, i porez ako ga ima i ako treba da se plati. Kupac je dužan da provjeri kompletnu dokumentaciju, u Opštini Lopare, gruntovnici, katastru... i naknadne reklamacije se ne prihvataju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 09,00 do 14,00 časova svakim radnim danom, na tel. stečajnog upravnika 065/335-530.


Stečajni upravnik

Dr Nebojša Matić