IV- HA d.o.o. Tuzla

Više o IV- HA d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom IV-HA d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, rješavajući o prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem "IV-HA" d.o.o. za gradnju, trgovinu i usluge Tuzla, ul. Univerzitetska br. 10., dana 27.10.2017. g., donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "IV-HA" d.o.o. za gradnju, trgovinu i usluge Tuzla, ul. Univerzitetska br. 10., upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim registarskim brojem upisa: 32-01-0222-15.
Likvidator Ahmetović Erol razrješava se dužnosti likvidatora.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, a po pravosnažnosti će se po službenoj dužnosti izvršiti brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 311040 17 L
27. oktobra 2017. godine
Tuzla

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo