Skala doo Ilijaš

Više o Skala doo Ilijaš

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SKALA d.o.o. Ilijaš

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Edina Bučan, u likvidacionom postupku nad pravnim licem SKALA Društvo za proizvodnju i građenje d.o.o. Ilijaš, ul. Lješevo broj 281, Ilijaš, na ročištu održanom dana 01.11.2017. godine, donio je slijedeći

 

                                                    OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SKALA Društvo za proizvodnju i građenje d.o.o. Ilijaš, ul. Lješevo broj 281, Ilijaš.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Sirćo Anil iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa 65-01-0047-15.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.
6. Prava i obaveze firme SKALA Društvo za proizvodnju i građ enje d.o.o. Ilijaš, ul. Lješevo broj 281, Ilijaš, prelaze na osnivača Balta Kasima iz Sarajeva.

 

Broj 65 0 L 619239 16 L
01. novembra 2017. godine
SarajevoStecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo