TINA d.o.o. Tomislavgrad

Više o TINA d.o.o. Tomislavgrad

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Tina d.o.o. Šujica

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Jurica Babić, u stečajnom postupku nad gospodarskim društvom "Tina" Šujica d.o.o., mjesta sjedišta Šujica bb, odlučujući o prijedlogu stečajnog vjerovnika Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, na ročištu za utvrđ ivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, održanog dana 4. listopada 2017. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe "Tina" d.o.o. Šujica, MBS 1-1938.

2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Behrija Huseinbegović iz Bugojna.

3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka ustvrđ uje se dan 4. listopada 2017. godine u 14,50 sati.

4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoje tražbine sudu, u dva primjerka s dokazima o osnovanosti potraživanja u skladu sa čl. 110. Zakona o stečaju, pozivom na broj spisa 68 0 St 035029 15 St. Uz prijavu dužnost je priložiti dokaz o uplaćenoj pristojbi na prijavu tražbina kako slijedi: Za prijave vjerovnika iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 100,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.

5. Pristojbu uplatiti na proračun Hercegbosanske županije, broj 1610200033560061, svrha uplate: sudska pristojba u stečajnom postupku 68 0 St 035029 15 St, vrsta prihoda 722221, proračunska organizacija 1402001, šifraopćine 055.

6. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnikada svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja kojaprava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

8. Određ uje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda u Livnu, koji se vodi pod MBS 1-1938.

9. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se danas na oglasnoj ploči ovog suda i dostavit će "Službenim novinama Federacije BiH" radi objave.

10. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava tražbina za dan 11.12. 2017. godine u 12,30 sati.

11. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana Skupština vjerovnika.

 

Broj 68 0 St 035029 15 St
30. listopada 2017. godine
Livno