Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad dužnikom IPLAS d.o.o. Gračanica

Općinski sud u Tuzli, po stečajnom sudiji Simić Radmili, u postupku po prijedlogu predlagača "IPLAS" d.o.o. Gračanica, za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "IPLAS" d.o.o. Gračanica, nakon ročišta održanog dana 10.10.2013. godine, radi ispitivanja uslova za otva ranje stečajnog postupka, donio je dana 16.10.2013. godine slijedeće RJEŠENJE I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom "IPLAS" d.o.o. Gračanica, ulica Branilaca grada bb, Gračanica, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim reg. brojem 1-12144. II. Stečajni postupak se otvara sa danom 16.10.2013. godine u 12,00 sati, kada se Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka će biti objav ljen u "Službenim novinama Federacije BiH". III. Za stečajnog upravnika imenuje se Ćosićkić Enver iz Tuzle. IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka, te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prija vu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiroračun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava o siguranja kao i osigurano potraživanje. VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. VII. Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u sudski registar pravnih lica Općinskog suda u Tuzli. VIII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka će se dostaviti Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Gračanici radi upisa zabilježbe otvaranja stečajnog postupka na nekretninama stečajnog dužnika. IX. Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 06.12.2013. godine u 13,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, u sudnici broj 24/I. X. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se isti dan i na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje potraživanja. Broj 32 0 St 131783 12 St 21. oktobra 2013. godine Tuzla (03-3-2843/13)