ASATRADE d.o.o. Zenica

Više o ASATRADE d.o.o. Zenica

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom ASATRADE d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Marina Šapina u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ASATRADE" d .o.o. Zenica, ulica Vojvodića put bb, Zenica, kojeg zastupa zakonski zastupnik Dijana Halać iz Sarajeva, Marija Mikulića 85, na ročištu održanom dana 25.10.2017. god., donio je sljedeće


RJEŠENJE


Provest će se likvidacioni postupak nad društvom "ASATRADE" d.o.o. Zenica, ulica Vojvodića put bb, Zenica, matični broj subjekta 43-01-0115-13 (stari broj 1-8905).
Za likvidatora se imenuje Asim Sunulahpašić iz Busovače. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Na osnovu ovog rješenja Odjeljenje sudskog registra ovog suda izvršit će zabilježbu pokretanja likvidacionog postupka.

 

Broj 43 0 L 150427 17 L
25. oktobra 2017. godine
Zenica

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi