Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom BIN RIČINA d.o.o. Posušje

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

 

OGLAS

 

Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom BIN RIČINA d.o.o. Posušje - MBS: 64-01-0185-11 (stari broj 1-2444). 

Za likvidatora se postavlja Boro Šušnjar, Čitluk bb, Posušje. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. 

Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Širokom Brijegu - Odjelu za registar radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. 

Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 64 0 L 043290 16 L
26. listopada 2017. godine
Široki Brijeg