CONSINDUSTRY d.o.o. Tešanj

Više o CONSINDUSTRY d.o.o. Tešanj

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom CONSINDUSTRY d.o.o. Tešanj

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Marina Šapina u likvidacionom postupku nad pravnim licem "CONSINDUSTRY d.o.o. TEŠANJ, ulica Patriotske lige bb, Tešanj, matični broj subjekta 43-01-0182-14, zastupan po punomoćniku Brkić Alemdaru, odvjetniku iz Tešnja, na ročištu održanom dana 25.10.2017. god., donio je sljedeće


RJEŠENJE


Provest će se likvidacioni postupak nad društvom CONSINDUSTRY d.o.o. TEŠANJ, ulica Patriotske lige bb, Tešanj, matični broj subjekta 43-01-0182-14. Za likvidatora se imenuje Brkić Alemdar, Tešanj. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Na osnovu ovog rješenja Odjeljenje sudskog registra ovog suda izvršit će zabilježbu pokretanja likvidacionog postupka.

 

Broj 43 0 L 150471 17 L
25. oktobra 2017. godine
Zenica