FALCON AIR d.o.o. Tuzla

Više o FALCON AIR d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom FALCON AIR d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidaci onog postupka nad imovinom "FALCON AIR" DOO TUZLA, za saobraćaj, turizam i promet, ul. Armije Bih 23, donio je dana 01.11.2017. godine sljedeće

 

                                        RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "FALCON AIR" DOO TUZLA, za saobraćaj, turizam i promet, ul. Armije BiH 23, sa danom 01.11.2017. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 1-11722.
Za likvidatora imenuje se Esad Sinanović iz Tuzle.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (d esethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određ uje se za dana srijeda 20. 12. 2017. godine, sa početkom u 09,30 sati.

 

Broj 32 0 L 317685 17 L
01. novembra 2017. godine
Tuzla