Nekretnina

Prodaja građevinskog i ostalog zemljišta "ČAJAVEC-PRIMOPREDAJNICI I SISTEMI TELEKOMUNIKACIJE" AD Banja Luka"ČAJAVEC-PRIMOPREDAJNICI I SISTEMI

TELEKOMUNIKACIJE" AD u stečaju

BANjALUKA

Ul. Vladike Platona br 3 - baraka

Broj: 11 71 St 007809 06 ST

Dana 16.9.2015. godine

 

Na osnovu čl. 105, 106. i 107. Zakona o stečajnom postupku - prečišćeni tekst ("Sl. glasnik RS" br. 26/10 i čl. 82, 89,90,130. i 131. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 59/83,85/03 i 64/05), odluke Skupštine povjerilaca "Čajavec-Primopredajnici i sistemi telekomunikacije" AD u stečaju održane 3.6.2015. godine, i odluke Odbora povjerilaca održanog 16.9.2015. godine, stečajni upravnik donosi

 

ZAKLjUČAK

O TREĆOJ JAVNOJ LICITACIJI ZA PRODAJU IMOVINE

"Čajavec-Primopredajnici i sistemi telekomunikacije" AD u stečaju Banjaluka

 

Prodaju se nekretnine koje se nalaze na lokaciji "Čajavec-PPS telekomunikacije" AD u stečaju u ulici Vladike Platona br. 3, u centru Banjaluke kod TC Zenit .

Nekretnine i objekti se prodaju prema stanju zemljišnih knjiga i stvarnom stanju utvrđenom od strane sudskih vještaka građevinske, mašinske i geodetske struke, a na kupca se prenose obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje i to:

I PARCELE 1647/2 i 1647/3 KO Banjaluka 6

a/ građevinsko zemljište površine 1.045 m2 procijenjene vrijednosti 913.248,00 KM

na kojem je dozvoljena gradnja na 170 m2h šest etaža

b/ ostalo zemljište površina 66 m2 procijenjene vrijednosti 13.604,00 KM

p/upravna zgrada mongažnog tipa površine 296 m2  procijenjene vrijednosti 49.077,00 KM

1.407 m2 SVEGA:A,B,C 975.929,00 KM

PPARCELA 1647/4

d/ ostalo zemljište površine 298 m2 procijenjene vrijednosti 61.420,00 KM

e/ portirnica zidana površine 24 m2 procijenjene vrijednosti 29.548,80 KM

322 m2 SVEGA: 90.968,80 KM

SVEUKUPNO: I i P . 1.729 m2 1.066.897,80 KM

Nekretnine u upisane kao posjed "Čajavec-Primopredajnici i sistemi telekomunikacije" AD u stečaju 1/1, kao k.č. 1647/2,1647/3 i 1647/4, posjedovni list br. 1739/3 KO Banjaluka 6, vlasništvo stečajnog dužnika - kao parcele br. 698/68,698/69 i 698/71, zemljišnoknjižni izvadak br. 13644 KO Banjaluka.

Imovina stečajnog dužnika prodaje se u cjelini sa početnom cijenom od 270.000,00 KM.

Ukupna imovina stečajnog dužnika - zemljište i građevinski objekti prodaju se pod uslovima da pravo učestvovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Javna prodaja će se održati 22.10.2015. godine sa početkom u 14 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ul. Gundulićeva 108 - velika sala u prizemlju.

Pravo učešća na licitaciji nekretnina imaju lica koja uplate depozit od 50.000,00 KM i to najkasnije jedan dan prije početka licitacije na žiro-račun stečajnog dužnika 5620998059483629 otvorenog kod N133 - Raz-vojne banke Banjaluka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

1. Pravna i fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti zastupljena po punomoćniku. Ako učestvuju lično dužni su predočiti  ličnu kartu radi utvrđivanja identiteta i dokaz o uplati depozita, ako su zastupljeni po punomoćniku, punomoćnik je dužan predočiti punomoć o zastupanju, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.

2. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3. Nepokretna imovina može se razgledati u vremenu od 10 do 12 časova na matičnoj lokaciji uz najavu na telefon 304-045 ili 065/510-090.

4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuJe se lista ponuđača koji su ponudili najmanje početnu cijenu i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču.

6. Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prodaje imovine platiti cjelokupan iznos vrijednosti kupljene nekretnine, umanjeno za plaćeni depozit na račun stečajnog dužnika.

7. Ukoliko prvi kupac ne uplati u roku izlicitiranu cijenu, tada se nudi drugi po redu kupac, ako to ni drugi u zadatom roku ne izvrši, tada se nudi treći po redu kupac.

8. Porez i sve ostale troškove oko preuzimanja imovine snosi kupac. Uslovi i način preuzimanja kupljene imovine urediće se posebnim ugovorom o prodaji.

9. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prije održavanja licitacije, ili usmeno saopštena.

Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, u dnevnom listu Glas Srpske", oglasnoj tabli Suda i web stranicama:

www.komorars.ba /Privredna komora Republike Srpske/

www.bl.komorars.ba /Područna komora Banjaluka/

www.komorabih.ba /Privredna komora BiH/

 

Stečajni upravnik