Rudstroj d.d. Kakanj

Više o Rudstroj d.d. Kakanj

Pokretna i nepokretn

Prodaja zemljišta i proizvodno poslovnih objekata i druge pokretne imovine RUDSTROJ dd Kakanj

Privredno društvo «RUDSTROJ» d.d.- u stečaju Kakanj

Ul. Rudarska br. 8

KAKANJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-139969/16-000/17-OP

Dana, 06.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 20.04.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 11.10.2017. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI JAVNIM NADMETANJEM

 

A) Predmet oglasa je prodaja:

Cjelokupne imovine pravnog lica: Privredno društvo "Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, Rudarska br. 8, a što predstavlja slijedeću imovinu pravnog lica:

a) zemljište ukupne površine 25.624 m2 i svi proizvodno poslovni objekti izgrađeni na tom zemljištu, a sve upisano u Zemljišnoknjižnom ulošku broj: 2564 K.O.: Kakanj i Posjedovnom listu broj: 1996 K.O.: Kakanj,

b) postrojenja i oprema (mašine, aparati, transportna sredstva, materijal i rezervni dijelovi), i

c) ostalo (kancelarijski namještaj, inventar i oprema).

Početna prodajna cijena 12.555.000.00 KM.

 

B. Cijena i način prodaje

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Nalaza stalnog sudskog vještaka (građevinske i mašinske struke) o procjeni vrijednosti imovine.

Navedena imovina se prodaje kao cjelina.

2.Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o javnom nadmetanju za prodaju, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, se dostavlja neposredno prije održavanja prodaje imovine javnim nadmetanjem određenog ovim oglasom.

3. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati 08.decembra 2017.godine (petak) u 12 sati u upravnoj zgradi Privrednog društva "Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br. 8 Kakanj.

4. Uslovi prodaje su:

- imovina se prodaje kao cjelina, kupac kupuje cjelokupnu imovinu Privrednog društva "Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br. 8 Kakanj, na kojoj prodavač ima upisano pravo vlasništva i posjeda, odnosno imovina se prodaje u postojećem pravnom statusu,

- na predmetnim nekretninama postoje upisani tereti u korist više hipotekarnih povjerilaca (specificirano u C.Teretnom listu Zemljišnoknjižnog uloška broj: 2564 K.O.: Kakanj),

- na najvećem dijelu opreme, mašina i postrojenja su upisani tereti: zalog u korist više založnih posverilaca (na osnovu izvršnih rješenja suda),

- upisani tereti hipoteke na nekretninama i založna prava na stvarima će se brisati po uplati cjelokupne prodajne cijene a na osnovu posebnog rješenja stečajnog sudije,

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 1 % od početne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun Privrednog društva "Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, broj: 3385902205862615 kod UniCredit bank dd Mostar, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju,

- bankarska garancija na potrebni iznos neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita.

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana prodaje, sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

- prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje, « najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje, a u roku od narednih 30 dana je rok za uvođenje kupca u posjed,

- ako najpovoljniji ponuđač ne plati cijenu i ne sklopi kupoprodajni ugovor u određenom roku, smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

5. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 032 554 487,062 776 715, i 061 246 887.