Pokretna i nepokretn

Prodaja imovine BANKA SRPSKE ad Banja Luka

Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka

St 121495 17 St

Datum: 30.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 14.09.2017. godine i odluke Odbora povjerioca od 30.10.2017 godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 30.10.2017. godine oglašava

 

PRVU JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA - LICITACIJE

 

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka putem prvog usmenog javnog nadmetanja - licitacije i to:

I NEKRETNINE

1. Poslovna zgrada Banke u Banjaluci sa garažom u podrumu i opremom u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, izgrađena 2008. godine, upisano u:

• ZK 10644, k.o. SP Banjaluka, nekretnina na parceli 700/37 površine 615 m2, a istu čini stambeno poslovni objekat, poslovne lamele 1-a, namjene za bankarsko poslovanje u bloku E, spratnosti P0+P+5+PK i P0+P+6, BGP 3.242,59 m" sa tri lifta: električni maloteretni nosivosti 100 kg i dva električna putnička nosivosti 2* 630 kg, između ulica Aleja Svetog Save, Bulevara srpske vojske i produžetka Gundulićeve ulice u Banjaluci, bez tereta i

• Izvod iz knjige uloženih ugovora RUGIP-a o prodaji poslovnih zgrada i poslovnih garaža list broj 737, na arceli 1632/12 u Ulici Aleja Svetog Save 61, broj spratova PD-1 što u naravi čini garaže u površini 459 m2 a površina iz tlocrta je 451 m2, bez tereta, a u naravi ove nekretnine čine jedinstvenu cjelinu poslovno administrativna zgrada -centralni objekat, prizemlje i spratovi površine 2.347,87 m", centralni objekat podrum 346,07 ra" i podrum uz podrum centralnog objekta 451,00 m", procijenjene vrijednosti 8.176.750,00 KM sa

• Opremom u objektu kancelarijski namještaj, video nadzor u zgradi, telefonske centrale i ostala instalisana opremapo specifikaciji Tabela broj 1, procijenjene vrijednosti 311.871,78 KM.

Ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 8.488.621,78 KM.

 

2. Banjsko rekreativni centar Srpske Toplice (Šeher) u Ulici od Zmijanja Rajka 391, naselje Srpske Toplice, Banjaluka, upisano u

• ZK 6455, k.o. SP Banjaluka na parceli 164/10 oznaka nekretnine prva faza banjsko rekreacionog centra (plivačko-sportsko rekreacioni bazen) sa sadržajem restoran sa pratećim prostorom i muški i ženski frizerski salon, površine 4.599 m2, bez tereta i vrt do kuće na parceli 164/I6A površine 410 m2, bez tereta, a u naravi čini korisnu površinu objekta od 3.757,90 m", ukupne površine zemljišta 5.009,00 m2, po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 2.713.629,00 KM,

 

3. Poslovna zgrada Banke sa opremom u Ulici Bosanska 25 Bihać,

• upisana u ZK 2179 k.o. SP Bihap, na parceli 1/164 oznaka nekretnine opštinska palača, poslovni objekat površine 547 m2, a u naravi čini St+P+l+Pk = (437,60+449,42+441,50+310,10)m2, procijenjene vrijednosti 1.911.644,00 KM,

• Oprema u objektu kancelarijski namještaj, video nadzor u zgradi, telefonske centrale i ostala instalisana oprema po specifikaciji Tabela broj 2, procijenjene vrijednosti 63.855,09 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 1.975.499,09 KM.

 

4. Poslovni prostor sa opremom u Ulici Petog Korpusa bb, Bihać, k.o. SP Bihać, ZK uložak 3800, na parceli 3/450, oznaka nekretnine zgrada i zemljište pod zgradom, kuća, kućište i dvorište površine 273 m2, vlasništvo Banke, što u naravi čini poslovni prostor u prizemlju u površini od 215,40m2, procijenjene vrijednosti 280.020,00 KM, sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 3, procijenjene vrijednosti 25.383,15 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 305.403,15 KM.

 

5. Poslovni prostor sa opremom u stambeno poslovnoj zgradi, Ulica Bosanska bb u Bosanskom Petrovcu, upisano u k.o. Petrovac- grad, posjedovni list broj 329, na parceli 944/2, naziv parcele nova zgrada, način korištenja kuća i zgrada, u površini od 96 m2, a u naravi čini poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovnog objekta St+P+3, površine od 85,80 m2, vlasništvo Banke 1/1, procijenjene vrijednosti 77.649,00 KM sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 4, procijenjene vrijednosti 11.296,35 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 88.945,35 KM.

 

6. Poslovni prostor sa opremom u Ulici 511 Slavne brdske brigade, Bosanska Krupa, k.o. Bosanska Krupa, upisan u posjedovni list br. 2002, na parceli 23-90/2, naziv parcele stambeno poslovna zgrada - etažno vlasništvo u površini 188,93 m2, a sastoji se od kancelarije neto površine 19,11 m2' 12,11 m2, prostorije za arhiva 9,24 m2, šalter sala površine 97,82 m2, čajna kuhinja površine 16,19 m2, hodnik površine 12,92 m2, drugi hodnik površine 5,04 m2, treći hodnik površine 5,98 m2, i wc površine 4,07 m2, 1/1 vlasništvo Banke, a u naravi čini poslovno uslužni prostor u prizemlju zgrade P+3+M, procijenjene vrijednosti 219.159,00 KM, sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 5, procijenjene vrijednosti 14.110,20 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 233.269,20 KM.

 

7. Poslovni prostor sa opremom u Ulici Branilaca BiH, Ključ, k.o. Kljuć 1, PL 174, na parceli k.č. 1019/1, naziv parcele grad, na kojoj je izgradena stambeno poslovna zgrada P+2 u kojoj je etažni vlasnik lokala broj 1,2,3 u površini 78m2 Banka sa 1/1 vlasništva, a u naravi čini poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovnog objekta, procijenjene vrijednosti u iznosu od 81.664,00 KM, sa opremom u objektu po specifikaciji Tabela broj 6, procijenjene vrijednosti 17.462,25 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 99.126,25 KM.

8. Poslovno administrativni objekat i pripadajuće zemljište u Ključu, k.o. Ključ, upisano u PL broj 1950, k.č. 856, naziv partele: pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište i k.č. 857 naziv parcele:

pilana, način korištenja poslovna zgrada u privredi i dvorište, ukupne površine 1.554 m2, objekat ukupne korisne površine od 1.591 m2 sa dvorištem, predstavljaju 1/1 posjed i vlasništvo Banke, prodaje se po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 290.216,00 KM

 

9. Kuća sa dvorištem u Trebinju, k.o. SP Gorica, ZK 74, na parceli 710/6 oznaka nekretnine kuća sa dvorištem u površini od 750m", vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini stambeni objekat korisne površine od 311,80 m2 sa zemljištem. Objekat se prodaje u faktičkom stanju i pravnom statusu na dan prodaje po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 73.580,00 KM.

 

10. Zemljište u Trebinju SP Gorica, ZK 2050, na parceli 710/1 oznaka nekretnine Ržani do: šuma, u površini od 28.981 m2 vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, a u naravi čini potencijalno građevinsko zemijište izvan gradskih zona, trenutno neuredni krš po procijenjenoj vrijednosti

za prodajnu cijenu od 289.810,00 KM.

 

11. Objekat za tov pilića sa ekonomskim dvorištem i njivom, Srbac, k.o. SP Inađol, ZK 179, na parceli 125/4, u površini 6.087 m2, a u naravi čini objekat za tov pilića korisne površine od 726,51 m2, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 88.297,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 88.297,00 KM.

 

12. Poslovna zgrada, ekonomsko dvorište u Prijedora, adresa Svale bb, k.o. SP Prijedor, u ZK 35, na parceli 742/28, u površini 1.350 m2, a u naravi čini poslovni objekat korisne površine 466,00 m2 i dvorište, vlasništvo Banke 1/1, bez tereta, procijenjene vrijednosti od 239.989,00 KM,

Oprema u objektu po specifikaciji Tabela broj 7, procijenjene vrijednosti 6.664,32 KM ili sveukupno gore navedeno

za prodajnu cijenu od 246.65332 KM.

 

13. Stambeni objekat i pripadajuće zemljište Prijedor u Ulici Petra Mećave broj 7, k.o. SP Prijedor, ZK 6857, na parceli 285/1, oznaka nekretnine zemljište pod kućom i dvorište, porodična stambena zgrada P+l, površina 290 m2, a u naravi čini stambeni objekat sa uredenim zemljištem, ukupne korisne površine od 240,50 m2, vlasništvo Banke 1/1, procijenjene vrijednosti od 142.880,00 KM, odnosno

za prodajnu cijenu od 142.880,00 KM

Napomena: Nekretnine na području Federacije BiH pod rednim brojem 3,4, 5,6, 7 i 8 opterećene su teretima i u toku je brisanje istih i prodaju se u faktičkom i pravnom statusu u kome se iste nalaze.

 

II POKRETNE STVARI

A) VOZILA I POLJOPRIVREDNE MAŠINE  UKUPNO 16.403,40 KM

 

R.B.

Naziv

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed.KM

1

Automobil VW Passat, -za otpad

kom

1

409,50

2

Automobil Renault Clio, g.p.2000., benzin-za otpad

kom

1

374,40

3

Traktor Rakovica 65- u dobrom stanju

kom

1

7.605,00

4

Sijačica lMT 634.454

kom

1

4.212,00

5

Mješalica stočhe hrane Glik Brčko, tip MMSH

kom

1

994,50

6

Laktofriz za hlađenje, 800 1

kom

1

1.404,00

7

Laktofriz za grijanje, S00 1

kom

1

1.404,00

 

UKUPNO

 

 

16.403,40

 

B)  OSTALA OPREMA                                                                                                                                                                                            UKUPNO 516.229,16 KM

 

1 Lokacija matična zgrada Banke

R.B.

Naziv

J. mjere

Količina

Prodajna vrijed.KM

1

Kućište, monitor, tastatura i miš različitih proizvođača i karakteristika

komplet

56

15.865,20

2

Kučišta različitih proizvođača i karakteristika

kom

199

56.113,20

3

Laptop i Notebook različitih proizvođača i karakteristika

kom

11

3.978,00

4

Monitori različitih proizvođača i karakteristika

kom

175

14.531,40

5

Skeneri i štampači različitih karakteristika i proizvođača

kom

98

16.801,20

6

Telefoni različitih karakteristika i proizvodača

kom

220

7.300,80

7

VIDEO KONFERENCIJA POLVCOM

kom

2

3.042,00

8

PULTNA BLAGAJNA RSH 2000

kom

• 3

3.159,00

9

Teievizori različilih karakteristika i proizvođača

kom

31

10.237,50

10

UPS različitih karaktefistika

kom

118

20.896,20

11

Brojačice novca različitih proizvođača i karakteristika

kom

80

103.837,50

12

UV lampe za otkrivanje falsifikata različitih proizvođača i karakteristika

kom

50

2.533,05

13

Plastifikatori različitih proizvođača i karakteristika

kom

25

1.111,50

14

EUROCHECKER 593E

kom

18

3.100,50

15

Vezačice novca različitih proizvodača i karakteristika

kom

5

6.552,00

16

Kalkuiatori

kom

74

1.836,90

17

Mrežna oprema (router, switch, usb modem, čitač kartica) različitih klarakteristika i proizvođača

kom

127

31.525,65

18

Kamere, alarmne centrale, senzori pokreta, sirene za alarm različitih proizvođača i karakteristika

kom

284

13.969,80

19

Video nadzor ,DVR kamere i alarmni sistem .senzori.sirena

komplet

2

1.228,5

20

Elektronske table za kursnu listu

kom

7

4.960,80

21

Reklame banke-svijetleće

kom

29

1.439,10

22

Razno (frižider, foto aparat, tastature, DVD, pojačalo, radio, Sporet, muzička linija, rešo, veš mašina, bušilica, kauč, fotelja i drugo)

kom

259

8.938,80

 

UKUPNO:

 

 

332.958,60

.2 Lokacija Jošavka, Čelinac

R.B.

Naziv

J. mjere

Količina

Prodajna vrijeed KM

1

Stolice i fotelje različitih veličina i materijala

kom

260

15.640,56

2

Ormari različitih veličina i materijala

kom

180

15.871,05

3

Sefovi, kase, ručne kasete i blagajne

kom

87

45.922,50

4

Reklame banke

kom

47

2.145,78

5

Bankomati

kom

18

40.950,00

6

Mašina za brojanje i sortiranje novca

kom

2

2.047,50

7

Štampači, različitih proizvođača i karakteristika

kom

13

4.024,80

8

Radni sto i ladičari- različitih dimenzija

kom

146

8.523,45

11

Rack ormari različitih dimenzija

kom

11

2.585,70

12

Protivpožami aparati

kom

38

3.240.90

13

Sitni namještaj (vješalice, kante /a kišobrane i smeće, držači novčanica, i drugo)

kom

51

1.112,67

14

Razno (kuhinjski elementi, pult, zidne police, staklene stijene, usisivač, radijator. kliješta, video nadzor, posude za novac, grijalice, taburei, ventilatori, lopate, i drugo)

kom

184

29.546,01

 

UKUPNO:

 

 

171.610,92

 3 Lokacija Šeher

R.B.

Naziv

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed KM

1

Namještaj- sto, trosjed, vitrina, ugaona garnitura

kom

10

491,40

2

Rashtadna vitrina

kom

4

585,00

3

Tv, dvd, muz.linija,el.šporet, veš mašina, frižider, TA peć)

Kom

15

327,60

4

Razno-pekarska peć, ograda, stubovi, police, kolica

kom

141

1.012,05

 

UKUPNO:

 

 

2.416,05

4. Lokacija Bijeljina

R.B.

Naziv

J.mjere

Količina

Prodajna vrijed-KM

1

El.šporet. frižider, TV i maširia za suđe

kom

5

257,40

2

Komoda i regal

kom

2

280,80

 

UKUPNO:

 

 

538,20

5. Lokacija Prijedor

R.B.

Naziv

J.mjere

Količina

Prodajna vrij. KM

1

Zvučnici, alamian centrala, računar, konstrukcija za šator

kom

5

608,40

2

Šporeti, frižideri, mikseri, kafe aparat. klima,, ventilator. agregat, TV, i drago

kom

  12

614,25

3

Reklame banke

kom

10

386,10

4

Sto, vitrina, ladičar, stoliea, ormar i drugo

kom

99

2.726,10

5

Ploće, pregrade, aluminijski proflli, radijator

kom

238

4.371,12

 

UKUPNO:

 

 

8.705,97

C) UKUPNO A+B 532.632,56 KM.

 

III USLOVl PRODAJE

1. Imovina se prodaje u faktićkom, pravnom i videnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju raspolaže u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine.

2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene svake stvari koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednom predmetu, a sa naznakom rednog broja imovine i nazivom imovine za koju se uplaćuje.

3. Na ovoj licitaciji imovina se neće prodati ispod utvrdene prodajne cijene. U utvrđenoj prodajnoj cijeni opreme sadržanje PDV.

4. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju iz Banja Luke broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti Komisiji za sprovođenje postupka prodaje imovine na uvid najkasnije na dan održavanja licitaeije.

5. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije poćetka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu dokumentaciju za nekretnine i u stvari svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u prostorijama Banke ti Banja Luci ulica Aleja Svetog Save br.61 i skladištu u Jošavci bb opština Čelinac, a na drugim lokacijama izvan Banja Luke uz dogovor sa odgovomim licem - kontakt telefon 051/245-168,065/522-219.

7. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 30.11.2017. godine (ponedeljak) sa poćctkom u 14 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.

8. Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad ućestvuje samo jedan ponudać.

9. Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

10. Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponudaču. Ponudačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja.

11. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dan% a za pokretne stvari je 15 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka -u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

12. Ukoliko ponudač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku utvdenom u tački 11. ovog oglasa, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponudaču, koji treba u roku od 30, odnosno 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponudač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđaća.

13. Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

14. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za pokretne stvari u roku od 8 dana, a za nekretnine u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaktjučenog Ugovora o kupoprodaji.

15. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza niti se prihvataju bilo kakve reklamacije. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

16. Oglas o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci i u dnevnim listovima „Glas Srpske", „Dnevni avaz" i web stranicama Banke Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju -WEB: www.bankasrpske.ba i Privredne komore RS, www.komorars.ba i Privredne komore BiH, www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik

Miijana Golić