DES doo Sarajevo

Više o DES doo Sarajevo

Nepoznato

Poziv na predstečajni postupak DES doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Elma Zorabdić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom "DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećenog sluha i govora Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 22, donio je dana 19.01.2017. godine, sljedeće

RJEŠENJE

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom "DES" Društvo sa ograničenom odgovornoššu za osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštešenog sluha i govora Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 22

Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Nedim Memić iz Sarajeva.

Privremeni stečajni upravnik će izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka.

Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti izvještaj u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem će izvjestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju.

Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.

Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom stečajnog dužnika.

Ovo rješenje će biti istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda sa danom donošenja.

Rješenje se ima dostaviti Registru Opšinskog suda Sarajevo radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS broj 65-01-0841-12 (stari broj 1-461).

Broj 65 0 St 612592 16 St

19. januara 2017. godine

Sarajevo