DES doo Sarajevo

Više o DES doo Sarajevo

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika DES d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu i to stečajni sudija Elma Zorabdić rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljava nje, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećenog sluha i govora Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 22, otvori stečajni postupak dana 09.05.2017. godine donio je slijedeći

 

                                                    OGLAS

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećenog sluha i govora Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 22.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Nedim Memić iz Sarajeva.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se utorak, 09.05.2017. godine u 10,30 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:

5. Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00KM.

6. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO

7. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

8. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

9. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

10. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

11. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0841-12 (stari broj 1-461).

12. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 09.05.2017. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

13. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan PONEDJELJAK, 03.07.2017. GODINE U10,00 SATI. Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 612592 16 St
09. maja 2017. godine
Sarajevo