Pokretna i nepokretn

Prodaja pokretne i nepokretne imovine AD GIK "HIDROGRADNjA" Istočno Sarajevo


 

AD GIK "HIDROGRADNjA"
- u stečaju, Istočno Sarajevo Magistralni put 11, PALE

Na osnovu člana 105 Zakona o stečajnom postupku - prečšpćeni tekst ("Sl. glasnik RS" br. 26/10) i odluke Odbora povjerilaca AD GIK "HIDROGRADNjA" od 23.12.2014. godine, stečajni upravnik objavljuje

OGLAS br.2
za javno nadmetanje za prodaju imovine dužnika prikupljanjem ponuda u zatvorenoj koverti

A. PREDMETI NADMETANjA:

1. Nekretnina - poslovni prostor u prizemlju s-p zgrade "Lamela C", naselje Livade, površine 27,54 m2, sagrađen na k.č.2258/3, upisan u PL 2758 i KKU br. 429 KO Foča - na ime prodavca, po početnoj cijeni od 30.000,00 KM.

2. Nekretnina - poslovni prostor u prizemlju s-p zgrade "Lamela C", naselje Livade, površine 64,49 m2, sagrađen na k.č.2258/3, upisan u PL 2758 i KKU br. 430 KO Foča - na ime prodavca, po početnoj cijeniod 40.000,00 KM.

3. Nekretnina - poslovni prostor u prizemlju s-p zgrade, ul. Trebinjskih brigada bb, površine 92,29 m2, sagrađen na k.č.783/6, upisan u PL 987 i KKU br.215 KO Police - na ime prodavca, po početnoj cijeni od 100.000,00 KM .

4. Nekretnina - poslovni prostor u prizemlju s-p zgrade, ul. Trebinjskih brigada bb, površine 221,41 m2, sagrađen na k.č.783/6 , upisan u PL 987 i KKU br.213 KO Police - na ime prodavca, po početnoj cijeni od 150.000,00 KM .

5. Nekretnina - zemljište u "Varinoj grudi", svojina prodavca, upisani u z.k. uložak br.44 KO SP Čičevo i L.N.br. 512/2 KO Čičevo 2, po parcelama kako sledi:
- k.č.124/4 površine 421 m2, kao jedna parcela
- k.č.124/3 površine 516 m2, kao druga parcela
- k.č. 124/1 površine 302 m2 i k.č. 220/4 površine 164 m2, kao treća parcela
- k.č.220/1 površine 508 m2, kao četvrta parcela
- k.č.220/3 površine 234 m2, kao peta parcela
- k.č.219/5 površine 254 m2, kao šesta parcela
- k.č.219/1 površine 230 m2 i k.č. 219/3 površine 349 m2, kao sedma parcela
- k.č.278/3 površine 566 m2, kao osma parcela
- k.č.278/2 površine 579 m2 i k.č.278/8 površine 59 m2, kao deveta parcela, sve parcele po početnoj cijeni od 50,00 KM/m2
- k.č.278/4 ukupne površine 1.130 m2, na kojoj je izgrađena neuknjižena montažna zgrada površ. 350 m2, kao deseta parcela, sve po poč. cijeni od 183.000,00 KM.
6. Pokretna imovina - i to:

6.1. Oprema separacije 30 m3/h, betonara "Progres" Mladenovac, rezervoar 30 T, montažni- limeni hangari površine 250 m2 i 150 m2, objekat zidani 200 m2, locirana u Pađanima na putu Bileća - Stolac, kao cjelina po poč. cijeni od 254.872,00 KM.

6.2. Oprema - locirana na lokaciji RJ Gacko, po dolje datoj specifikaciji:

Inv. br.

NAZIV OPREME

Cijena u KM

Inv. br.

NAZIV OPREME

Cijena u KM

5030

BAGER САТ 245"01"

75.000

5080

DAMPER KOCKU 442K "21"

72.000

4583

BULDOŽER САT D8L 01"

52.000

5093

DAMPER KOCKU 442K "37"

18.000

5069

UTOVARIVAČ САТ 977K -О

28.000

5092

DAMPER KOCKU 442K "45"

18.000

5048

BULDOŽER D7G

31.700

5074

ТАМ 110 CISTER. GORIVA

5.500

2791

BULDOŽER D7G

12.400

5116

FАР 1314 (SKЕLА)

2.700

2911

GREJDER САТ140 G "Fočа"

10.300

5081

FАР 1921-KIРЕR SА KАС.8

3.500

4577

GREJDER RD 145 МG

7.500

5025

TEREMSKO VOZ. NISAN TER

1.400

5127

BAGER RD 600-točkaš

8.600

6276

VILJUŠKAR "LITOSTROJ"

6.500

5031

VALJAK Dinapak СА 25

23.200

6107

VILJUŠKAR TU - 32 Pobeda

2.500

5096

DIZALICA МТА 160-3

25.000

5057

VALJAK VIBRO "PROGRES"

2.300

4324

ВАGER RD-1000.

11.600

5133

AUTOBUS ТАМ 190

8.500

6272

Kompr. teren Fagr. ХА-360

1.400

5134

IVEKO RIVAL 35.10 sanduk

4.000

2579

Kompr. teren Fagr. ХА-350

3.500

6656

MINIBUS TAM 80 А 60

5.000

5043

Kompr. teren Trudb -230

1.800

2983

IVEKO KIPER 330-30 (RJF)

23.000

5078

MERCEDES LK 3228 02"

9.400

5153

ŠKODA FELICIJA FLX1,9D

2.000

5128

AUTO-MIKSER FAP  226"BB

16.600

6659

AUDI A 100 TDI

4.600

2974

AUTO-MIKSER МАN 26240

22.000

6606

KRAN POTAIN K 3.59

85.000

6301

MIKSER FAP 1620 03"

7.000

5060

KARMIX 2,5 turbo kamion

12.000

6810

AUTO PUMPA SCHVING"

48.800

2980

AUTO-MIKSER МАN 26240

26.000

4575

DAMPER VOLVO 442С 02"

13.000

4576

FАР 1414-CISTE. VODE

6.500

4571

DAMPER VOLVO 442С 06"

38.000

5047

Sam.hidr.buš. ROC 601

2.500

5094

DAMPER VOLVO 442С 05"

13.000

5035

Dub.bušilica RОС 601

12.000

4574

DAMPER VOLVO 442С 11"

84.000

6255

Маš. za pranje Univerzal

700

5090

DAMPER VOLVO 442С "16"

58.000

4304

VALJAK CA 25, nekopl.

5.300

4468

DAMPER KOCKU 442K "05"

78.000

6304

Prikolica Šlep Gorica

7.500

4038

Lokomotiva - POTUHOR

19.000

4250

Lokomotiva - POTUHOR

19.000

Pravo učestvovanja imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu za jedan ili više predmeta nadmetanja i dokaz o uplati depozita na blagajni ili na račun prodavca broj: 555-002-01014335-96 otvoren kod Nova banka AD, u visini od 10 % od početne cijene za svaki predmet nadmetanja, s tim da za pojecinačni predmet nadmetanja nije obavezan depozit veći od 50.000,00 KM.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA-NE OTVARAJ " na adresu prodavca AD GIK "HIDROGRADNjA" - u stečaju, Magistralni put 11, Pale, u roku od 30 dana od dana objavljivanja. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču, naziv predmeta nadmetanja i ponuđenu cijenu.
U razmatranje će se uzimati samo ponude sa ponuđenim iznosima jednakim ili većim od 70% početne cijene (za stavku 6.2. od 60%), uz ispunjavanje ostalih uslova oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Razgledanje imovine i uvid u raspoloživu dokumentaciju može se vršiti svakog radnog dana u periodu trajanja oglasa od 9 do 14 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 066/ 703-641 i 065/335-965. Ponuđena imovina se prodaje u zatečenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadni prigovori se neće uzimati u obzir.

NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
Stečajni upravnik će u prisustvu većine članova Odbora povjerilaca i prisutnih ponuđača izvršiti otvaranje ponuda na adresi prodavca, dana, 31.3.2015. godine u 12 časova. Za najpovoljnijeg ponuđača biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet imovine. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim ponuđenim iznosom prednost će se dati ponuđaču čija je ponuda ranije dostavljena.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca neposredno nakon otvaranja koverti. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se depozit po okončanju javnog nadmetanja. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana dostavljanja zaključka smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita-obezbjeđenja, a za kupca će se novim zaključkom odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač koji zadovoljava uslove oglasa. Svi troškovi vezani za promet imovine padaju na teret kupca.

 

STEČAJNI UPRAVNIK