Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom Aruba d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Ivani Soldić, u likvidacijskom postupku nad društvom "ARUBA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ul. Kralja Petra Krešimira IV bb - SPC Rondo, kojeg zastupa direktorica Lamija Balavac, donio je sljedeće RJEŠENJE I. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "ARUBA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ul. Kralja Petra Krešimira IV bb - SPC Rondo. II. Za likvidatora se imenuje Stanislav Komadina, dipl. oec. iz Mostara, ul. Vukovarska broj 32. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obveza pravne osobe. III. Pozivaju se svi vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovome Sudu (na broj 58 0 L 108280 12 L), a ukoliko se ne prijavi nitko od vjerovnika, likvidacijski postupak će se zaključiti. IV. Zakazuju se ispitno i izvještajno ročište za dan četvrtak, 24.01.2013. godine s početkom u 9,00 sati, koje će se održati u sudnici br. 107/I, na koje se pozivaju predlagatelj, likvidator i svi vjerovnici koji prijave tražbinu. V. OvoRješenje će se dostaviti Registru društava ovog Suda naMatični registarski broj subjekta upisa 1-11388, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. VI. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". VII. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja. Broj 58 0 L 108280 12 06. prosinca 2012. godine Mostar (03-3-3107/12)