Nekretnina

Prodaja restorana i prodavnice "BERLIT-EX" d.o.o. Sarajevo

"BERLIT-EX" d.o.o. SarajeVo u stečaju

UL Zovik bb - Hadžići

Poštanski pretinac br. 99 - pošta Ilidža

 

Broj: ST- 284 /17

Dana: 05.10.2017. god.

 

Na osnovu člana 101.,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine F BiH" broj: 29/03, 32/04, 68/05. i 42/06), Odluke sa sjednice Odbora povjerilaca od 02.10.2017. godine, objavljuje se

 

OGLAS

O prodaji imovine stečajnog dužnika "Berlit-ex" d.o.o. Sarajevo u stečaju metodom usmenog iavnog nadmetania

 

Usmeno javno nadmetanje će se održati u četvrtak 26.10.2017. godine u 11.00 sati u ulici: Hifzi Bjelevca br. 86 - u Agenicji za računovodstvo i reviziju "Euro-biro" d.o.o. - Stup. Usmeno javno nadmetanje će obaviti Komisija za prodaju koju čine članovi

Odbora povjerilaca, kojom će rukovoditi stečajni upravnik.

 

Predmet oglasa je prodaja sljedeće imovine:

1. Prodaja prava na objektima "restoran i prodavnica" koje su vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika zajedno sa enterijeropi i opremom, koja čini neodvojivi dio nekretnine objekta ukupne površine 787,67 m2 izgrađen 2009 "restoran i prodavnica", kao i prodaia prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č. 391/1 upisanih u ZK uiožak br. 152 KO Zovik, povtšine 469 a koju čine: niiva II klase u povšini od 403 m2 i niive IV klase u površini od 66 m2 i nekretnine označene kao k.č. 391/2 ukupne površine 1.384 m2 a čini ga pomoćna zgrada u površini od 30 m2, zemljište njiva IV klase u površini od 761 m2 i njiva VI klase u površini od 593 m2.

Nekretnine pod tačkom 1. se ne mogu prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti a na osnovu Odluke Odbora povjerilaca sa sjednice od 02.10.2017. godine.

Procijenjena vrijednost iznosi KM 716.781,98 tj. 1/3 iznosi 238.927,32 KM, ispod koje se ne može prodati.

 

2. Uslovi prodaje

a) Pravo učešća na oglas imaju sva pravna i fizička lica koja do 25.10.2017. godine polože na račun stečainog dužnika broj: 3386902245060168 kod UniCredit hanke osiguranje u iznosu od 10.000.00 KM sa naznakom "osiguranje za učešće na oglasu" s tim da uplate dostave prije usmenog javnog nadmetanja tj. prije 26.10.2017. godine.

b) Iznos uplaćenog osiguranja se priznaje kao avans i odbija se od ponudene cijene. Ponuđačima, čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćeno osiguranje se vraća po okončanju prodaje;

c) Prodaja će se odižati i ako se na oglas javi samo jedan podnosilac ponude, a koji ispunjava uslove oglasa;

d) Za kupca se proglašava onaj čija cijena ponude bude naiveća nakon usmenog javnog nadmetanja, zatim se proglašava drugi po redoslijedu ponudač, odnosno kupac. Najmanji iznos kod nadmetanja nepokretne imovine je 10.000,00 KM.

e) Najpovoljniji ponuđač je dužan da uplati cjelokupan iznos kupljene imovine do 15.11.2017. godine na transakcijski račun i sklopi kupoprodajni ugovor, a samo potpisivanje ugovora se smatra kao uvodenje u posjed.

f) Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ponudenu cijenu u predvidenom roku i ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se daje odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita) a proglašava se kupcem ponudač koji je drugi po visini rangirani kupac i koji je dužan položiti kupoprodajnu cijenu u roku od 20 dana. Ako drugi ponuđač ne položi cijenu u utvrđenom roku, s tim da gubi pravo na povrat depozita, ova pravila se primijenjuju i na trećeg ponuđača;

g) Nekretnine se kupuju u viđenom stanju bez mogućnosti naknadnih reklamacija;

h) Sve poreze. sudske i druge troškove oko ukniižbe i troškove notara snosi kupac:

i) Potpisivanje ugovora i uplate postignute cijene se smatra dokazom da je kupac uveden u posjed i da je ispunio sve uslove za uknjiženje nekretnine u zamljišne knjige;

j) Zainteresirani kupci mogu izvršiti razgledanje objekata ("restoran i prodavnica") svaki radni dan od 11,00 do 12,00 časova u Hadžićima i uvid u dokumentaciju na osnovu prethodnog dogovora sa stečajnim upravnikom na broj tel. 061-481-695

k) Pismene prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: "Berlit-ex" d.o.o. Sarajevo u stečaju ul. Zovik bb - Hadžići poštanski pretinac: 99 pošta llidža,              

 

Stečajni upravnik