TRON d.o.o. Trebinje

Više o TRON d.o.o. Trebinje

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Tron d.o.o. Trebinje

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad imovinom pravnog lica “Tron” d.o.o. Trebinje, Sunčani brijeg bb, Trebinje, MBS: 62-01-0079 (stari broj: RU-1-1940-00), JIB 4402767260003, na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, održanom 7. septembra 2017. godine, donio je sljedeće


                                                                 RJEŠENJE


1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica “Tron” d.o.o.Trebinje, Sunčani brijeg bb, Trebinje.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Slavko Ilić iz Ljubinja, Principovo
naselje bb.
3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 7. septembar
2017. godine u 11,15 časova.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ogla-
sa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu u
dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 62 0 St 011518 17 St. Uz prijavu,
dužnost je da se priloži dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja
u iznosu od 1% od vrijednosti prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti
manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM. Taksa se uplaćuje na račun
budžeta Republike Srpske - sudske takse broj 551-001-00008915-56, pozivom
na broj 722211, šifra budžetske organizacije 1089001, opština 107.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečaj-
nom dužniku izmire bez odlaganja.
6. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste čajnog
upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečaj-
nog dužnika.
7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru
Okružnog privrednog suda, broj Registarskog uloška je RU-1-1940-00, kao
i upis stečajnog upravnika kao odgovornog lica uz oznaku pored naziva ste-
čajnog dužnika: “u stečaju”.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je 7. septembra 2017.
godine na oglasnoj tabli ovog suda i dostavi će se u “Službeni glasnik
Republike Srpske” i APIF.
Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za četvrtak, 26.
oktobar 2017. godine u 11,00 časova.
Isti dan po održanom ročištu za ispitivanje prijavljenih potraživanja odr-
žaće se izvještajno ročište.
(62 0 St 011518 17 St-su)