Nepoznato

Obustava likvidacionog i poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Technor hydro Cijevna 2 doo Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 116116 17 St, od 11.9.2017. godine, obustavljen likvidacioni i otvoren stečajni postupak nad pravnim licem “Technor hydro Cijevna 2” društvom sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Ulica bana Milosavljevića broj 8, zastupanim po punomoćniku Predragu Barošu, advokatu iz Banje Luke, Ulica Nikole Pašića broj 16.

Stečajni upravnik je Dragan Džinić iz Banje Luke, Ulica Sime Miljuša broj 6.


Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave ovom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169.
Zakona o stečaju Republike Srpske. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznačedio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Uz prijavu potraživanja, povjerioci su dužni platiti taksu na prijavu potraživanja na račun republičkih javnih prihoda - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju.

Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22.11.2017. godine, u 9,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ul. Gundulićeva broj 108, sudnica br. 16/II.

Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta.

Nalaže se registru ovog suda da izvrši upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Područna jedinica Banja Luka da izvrši upis zabilježbe u zemljišnim knjigama ukoliko se stečajni dužnik vodi kao vlasnik i posjednik nekretnina.

Rješenje i oglas o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 11.9.2017. godine.

(57 0 St 116116 17 St-su)