Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva Sakupljanje sekundarnih sirovina d.d. Vareš

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA DD VAREŠ, ul. Metalska broj l, Vareš, odlučujući po prijedlogu za zaključenje stečajnog postupka koji je podnesen od strane stečaj nog upravitelja Škapur Hazima, nakon održanog ročišta dana 23.05.2017. godine kome je prisustvovao stečajni upravitelj, donio je dana 19.09.2017. godine

 

RJEŠENJE


Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA DD VAREŠ, ul. Metalska broj 1, Vareš, nakon namirenja u postupku unovčenja mase stečajnog dužnika, na osnovu člana 102. stav 2. Zakona o stečajnom pos tupku, a na osnovu prijedloga stečajnog upravitelja, za izdvajanje nekretnine čije je unovčenje bilo neuspješno i predaje vjerovnicima srazmjemo njihovim tražbinama, koja je predata Rješenjem broj 43 0 St 090933 13 St od 20.07.2017. godine, sljedećim vjerovnicima srazmjemo njihovim tražbinama: Općini Vareš za iznos tražbine od 256.205,70 KM, 54,64% dijela, Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Regionalni centar Sarajevo za iznos tražbine od 202.914,50 KM, 43,28% dijela, Privrednom društvu za prevoz putnika i robe "AUTOTRANS" d.d. Vareš u stečaju, ul. Rudarska broj 16, Vareš, za iznos tražbine od 9.766,30 KM, 2,08% dijela.
Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH, a po proteku roka od dva sljedeća radna dana od objave isto se smatra dostavljeno svim licima i u slučajevima u kojima zakon predviđa posebnu dostavu.
Navedeno privredno društvo će se brisati iz Registra društava, koji vodi Općinski sud Zenica, zavedeno pod brojem MBS: 1-9356 i svih javnih registara.