Pokretna i nepokretn

Prodaja imovine KRIVAJA doo Žepče


DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče

Stečajni upravnik

 

Broj: St-083204/13-02/17

Datum: 26.09.2017. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke skupštine povjerilaca od 08.04.2014. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 21.09.2017. godine, stečajni upravnik DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče, raspisuje

 

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

 

I NEKRETNINE U ŽEPČU, ulica Prva bb ukupne površine 29.245 m2 , što uključuje slijedeću imovinu:

 

1. Zemljište sa izgrađenim objektima- novi restoran i dvorište, nekretnina ukupne površine 4.163 m2, broj parcele s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/1, upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:      241.000 KM, deposit 12.000 KM.

 

2. Zemljište sa izgrađenim objektima- upravna zgrada i skladište suhe građe, nekretnina ukupne površine 2.941 m2, broj parcele s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/6, upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD. br:237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:  287.000,00 KM, deposit 14.000 KM,

 

3. Zemljište sa izgrađenim objektima- poslovna zgrada sa zemljištem- Kotlovnica, nekretnina ukupne površine 5.875 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/2, 238/8 i 238/9, upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD. br:237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:  703.000,00 KM, depozit 35.000 KM,

 

4. Zemljište sa izgrađenim objektima-proizvodna hala, nekretnina ukupne površine 7.280 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/8,234/19,235/3 i 237/1, upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235.

Početna prodajna cijena:      1.416.000,00 KM. depozit 70 000 KM,

 

5. Zemljište sa izgrađenim objektima-skladište tečnih goriva, nekretnina ukupne površine 5.662 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 237/2 i 238/10, upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:      314.000,00 KM, depozit 15.700 KM,

 

6. Zemljište sa izgrađenim objektima-restoran, kuća 1, nekretnina ukupne površine 914 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/1 i 235/1, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:      95.000,00 KM, depozit 4.800 KM,

 

7. Zemljište sa izgrađenim objektima-brusionica, kuća 2, nekretnina ukupne površi¬ne 728 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/2,234/8 i 235/4, upisane u

Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:      85.000,00 KM, depozit 4.200 KM,

 

8. Zemljište -petinska bara, nekretnina ukupne površine 116 m2, broj parceli s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/7, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:       6.000,00 KM, depozit 300 KM

 

9. Zemljište -petinska bara, nekretnina ukupne površine 32 m2, broj parceli s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/7, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:      2.000,00 KM, depozit 100 KM.

 

II OPREMA - prodaja pojedinačno

 

R.br

slika

Naziv predmeta procjene

prodajne CIJENE

DEPOZIT

1

4

POPREČNI PRESJEKAČ (HIDRAULIČNI)

1.200,00

120,00

2

6

TRAČNA PILA I

800,00

80,00

3

7

TRAČNA PILA II

800,00

80,00

4

10

DUPLI RASKRAJAČ VEĆI

1.500,00

150,00

5

11

DUPLI RASKRAJAČ MANJI

1.000,00

100,00

6

14

OSCILIRAJUĆA BUŠILICA

2.000,00

200,00

7

17

STOLNI FREZER

800,00

80,00

8

20

BUŠILICA ZA UTORE

800,00

80,00

9

13

TOKARSKI STROJ-za noge stolova

350,00

35,00

10

19

STOLNI FREZER

800,00

80,00

11

21

STOLNIFREZER

700,00

70,00

12

22

STROJ ZA IZRADU ŽIVI ČEPOVA

1.100,00

110,00

13

16

NADSTOLNA GLODALICA

1.500,00

150,00

14

23

TOKARSKI STROJ ZA NOGE

400,00

40,00

15

24

STROJ ZA IZRADU DUGMADI

400,00

40,00

16

25

NADSTOLNA GLODALICA - MANJA

800,00

80,00

17

27

KOMBINIRKA

2.000,00

200,00

18

33

OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

1.500,00

100,00

19

34

KONTAKTNA BRUSILICA

2.000,00

200,00

20

36

KOSI PRESJEKAČ

1.000,00

100,00

21

39

BRUSILICA BUBNJARA

400,00

40,00

22

61

KORPUSNA STEGA (PRESA) 1

800,00

80,00

23

62

KORPUSNA STEGA (PRESA) II

800,00

80,00

24

45

Linija za lakiranje „A"

4.200,00

420,00

25

46

Linija za lakiranje ,,B"

4.200,00

420,00

26

47

Linija za bojenje-BAJCANJE ,,C"

3300,00

350,00

27

49

Linija za lakiranje ploča

4.000,00

400,00

28

48

Vodeni filter STW

350,00

35,00

29

50

Stroj za namakanje i hauba za potapanje

2.000,00

200,00

30

55

KARUSEL- Glodalica

2.500,00

250,00

31

56

VIŠEVRETENA KORPUSNA BUŠILICA

2.500,00

250,00

32

68

HIDRAULIČNA PRESA

2.700,00

270,00

 

III Dvokomorna sušara, površine 471,60 m2,

Početna prodajna cijena..........45.000,00 KM,

depozit 4.500 KM

 

IV Dvokomorna sušara, površine 900 m2,

Početna prodajna cijena............57.000,00 KM,

depozit 5.700 KM i

 

V Jednokomorna sušara, površine 226 m2,

Početna prodajna cijena.........22.000,00 KM,

depozit 2.200 KM.

 

B. Cijena i način prodaje:

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

 

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

 

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati dana 13.10.2017. godine (petak) u 10 sati u Poslovnoj zgradi firme.

 

3. Uslovi prodaje su:

- nekretnine firme su u posjedu i vlasništvu, ali se prodaju u stanju upisanom u Katastru na PL 235 kod Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, a ne i u zemljišnoj knjizi Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Žepče.

Kupac kupuje imovinu firme u postojećem pravnom stanju, te postupak uspostave zemljišne knjige može pokrenuti o svom trošku nakon kupovine.

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine, a 10% za ostale predmete prodaje definisane ovim oglasom, na transakcioni račun DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče broj: 134-090-00003721-72, kod ASA BANKE dd Zenica ili u blagajnu , sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine,

- sve poreze i troškove vezane za ovu kupoprodaju snosi kupac,

- prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

 

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati u krugu tvornice, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/796-196.