Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobnom Sigma d.o.o. Livno

Općinski sud u Livnu, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osoobom "SIGMA" d.o.o. Livno, Fra EugenaMatića 26, na ročištu dana 27.12.2012. godine, donio je slijedeće OGLAS Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobnom "SIGMA" d.o.o. Livno, Fra EugenaMatića 26, upisanom u sudski registar koji se vodi kodOpćinskog suda Livno, po Rješenju br. 068-0-Reg-06-000228 od 08.06.2006. godine. LikvidatorMario Benutić razrješava se dužnosti likvidatora društva "SIGMA" d.o.o. Livno, Fra Eugena Matića 26. Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena pravna osoba brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Livnu i iz svih javnih registara. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe. Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 68 0 L 022526 12 L 27. prosinca 2012. godine Livno (03-3-42/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi