PLIŠKO d.o.o. Tuzla

Više o PLIŠKO d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom PLIŠKO d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "PLIŠKO" doo za pr oizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića br. 23 B1, radi likvidacije  navedenog pravnog subjekta, donio je dana 19.01.2017. godine, sljedeće


                                                  RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "PLIŠKO" doo za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovića br. 23 B1, pod matičnim registarskim brojem upisa: 32-01-0246-15.

 Likvidator, Muratović Jasmina iz Tuzle, razrješava se dužnosti likvidatora.

 Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
- Zaliha roba kao na Popisnoj listi na dan 31.10.2016. godine pod rednim brojem 1 do 5007, ukupne maloprodajne cijene 28.512,60 KM.
- Novčanih sredstava u neutvrđenom iznosu na žiro računu otvorenom kod Unicredit bank dd, Filijala Tuzla broj računa 3384402215363161 prenosi se na osnivača društva Muratović Emira iz Tuzle. 

Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.