Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica KP Zelenilo i čistoća a.d. Šekovići

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Dragan Borovčanin, u stečajnom postupku nad: Komunalno preduzeće “Zelenilo i čistoća” a.d. Šekovići, Ul. palih boraca 63, donio je 25.8.2017. godine sljedeće


RJEŠENJE


Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica: Komunalno preduzeće “Zelenilo i čistoća” a.d. Šekovići, Ul. palih boraca 63.

Za stečajnog upravnika imenuje se Dragomir Stjepanovi ć, dipl. ekonomista iz Rogatice. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 25.8.2017. godine u 12,00 časova.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanju oglasa u “Službeni glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 61 0 St 010860 17 St . Uz prijavu, dužnost je da se priloži dokaz o upla ćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti ve ća od 10.000,00 KM.
Taksa treba da se uplati na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001. 

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 

Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviće se 25.8.2017. godine na oglasnoj tabli ovog suda, a isti će se dostaviti u “Službeni glasnik Republike Srpske” i registar ovog suda. 

Zakazuje se ispitno ročište za 25.10.2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, a nakon toga će se održati izvještajno ročište.

(61 0 St 010860 17 St-su)