TMB d.d. Banovići

Više o TMB d.d. Banovići

Nekretnina

Prodaja imovine TMB DD BANOVIĆI

"TMB" d.d.

Mikromotori i električni aparati Banovići, u stečaju, ul. Branilaca Banovića br. 22

Stečajni broj: 32 O St 053864 05 St

U Banovićima 27.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 101.102. i 103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ("Sl. novine FBiH" br. 29/03,32/04 i 42/06) kao i Zaključak Vijeća povjerilaca od 14.12.2016. godine, stečajni upravnik objavljuje.

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponude za prodaju nekretnina i pokretnih stvari stečajnog dužnika metodom pribavljanja i javnog razmatranja pisanih ponuda

 

Ovim pozivom za dostavljanje pozivamo sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje ponude za prodaju sljedećih nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu stečajnog dužnika:

A. PREDMET PRODAJE nepokretne imovine:

 

Red. broj

Predmet prodaje i lokacija

Parcela

Površina u m2 

1.

Nekretnine

 

 

 

1.1. Zemljište uz privrednu zgradu, Banovići, ul. Branilaca Banovića br. 22

ZK uložak br. 188, KO Kičma - TMB, Banovići grad K.Č.314/2

4.554

 

1.2. Poslovna zgrada 1

 

123

 

1.3. Poslovna zgrada 2

 

11

 

1.4. Poslovna zgrada 3

 

88

 

1.5. Poslovna zgrada 4

 

486

 

1.6. Posiovna zgrada 5

 

167

 

1.7. Poslovna zgrada 6

 

2.457

 

1.8. Poslovna zgrada 7

 

206

 

1.9. Poslovna zgrada 8

 

15

 

1.10. Elektroenergetski objekat 9

 

15

 

1.11. Elektroenergetski obiekat 10

 

6

2.

Ukupna površina zemljišta iznosi

8.128

3.

Oprema, mašine i vozila koje se nalaze u objektima "TMB" d.d. Banovići

 

 

B. USLOVI PRODAJE

Ponuda za kupovinu predmetnih nekretnina i pokretnih stvari mogu dati sva pravna i fizička lica. Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: "TMB" d.d. Banovići, 75290 Banovići, ul. Branilaca, Banovića br. 22. Svi zainteresovani mogu pogledati nekretoine i opremu svakim radnim danom od 10 do 14 sati na navedenoj adresi. Ponude se otvaraju na dan 25.02.2017. godine (PETAK) u 11 sati u prostorijama 'TMB" d.d. Banovići u prisustvu ponuđača. Napominjemo da se neće razmatrati ponude čija je cijena ispod svake realnosti.

Sve dodatne informacije u vezi s predmetom ovog oglasa zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon broj: 035/875- 602 svakim radnim danom od 09 do 14 sati.

 

Stečajni upravnik

Osmo Forčaković