RIJEKA TRADE Bihać

Više o RIJEKA TRADE Bihać

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom RIJEKA TRADE d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću,likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "RIJEKA TRADE" - Bihać, na ročištu, dana 10.01.2017. godine, donio je sljedeći

 

                                                       OGLAS

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom d.o.o. "RIJEKA TRADE" - Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0146-16. Likvidator Jasmin Hodžić-Mehić razrješava se dužnosti likvidatora, a d.o.o. "RIJEKA TRADE" - Bihać brisat će se iz s udskog registra ovoga suda i svih javnih registara. Sadržaj ovog rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".