RIJEKA TRADE Bihać

Više o RIJEKA TRADE Bihać

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem RIJEKA TRADE d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "RIJEKA TRADE" - Bihać, na ročištu, dana 28.11.2016. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS

 


Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "RIJEKA TRADE" - Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0146-16. Za likvidatora se postavlja Jasmin Hodžić-Mehić, direktor i zakonski zastupnik društva, na adresi Bihać. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-0146-16. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.