GULSEN d.o.o. Gračanica

Više o GULSEN d.o.o. Gračanica

Nepoznato

Obustava likvidacionog postupaka nad dužnikom GULSEN d.o.o. Gračanica

(obustava) Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom GULSEN d.o.o. Gračanica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 11.01.2017

Datum objave: 12.1.2017 10:18:16


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "GULSEN" d.o.o. Gračanica, Potok Mahala bb, koga zastupa punomoćnik advokat Damir Dubravić iz Lukavca, dana 27.12.2016. godine, donosi

 

RJEŠENJE


OBUSTAVLJA SE likvidacioni postupak nad privrednim "GULSEN" d.o.o. Gračanica, Potok Mahala bb, upisanog u registarskom uložku broj 32-01-0161-15.
Razrješava se dužnosti likvidator SÜTLÜ TÜNAY iz Eindhoven, Holland.
Oglas o obustavljanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravosnažno rješenje o obustavljanju likvidacionog postupka dostaviti će se registru Općinskog suda Tuzla radi brisanjazabilježbe otvaranja likvidacionog postupka.
Troškove likvidacionog postupka snosi predlagač.

 

Broj 32 0 L 288760 16 L
27. decembra 2016. godine
Tuzla
(03-3-20/17)