Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Javno preduzeće Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, stečajni sudija Midho Vukalić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom: Javno preduzeće “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, Banja Luka, van ročišta, 17.7.2017. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Javno preduzeće “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, Banja Luka, MB: 11875873, JIB: 4403397520007.

II - Za stečajnog upravnika imenuje se Dosta Baraković iz Gradiške, Ulica kozarskih brigada 18.

III - Stečajni postupak je otvoren 17.7.2017. godine, u 12,00 časova, kada je Rješenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.

IV - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju.

V - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje (član 169. Zakona o stečaju).

VI - Pozivaju se lica koja imaju obavezu prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku.

I - Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za petak, 13.10.2017. godine, u 9,00 časova, uzgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ul. Gundulićeva broj 108, sala za suđenje / prizemlje.

II - Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan, odmah nakon završetka ispitnog ročišta.


III - Nalaže se registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ukoliko je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina.

IV - Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviće se “Službenom glasniku Republike Srpske“ i Agenciji za posredni čke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka radi objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici APIF- a.


Obrazloženje
Predlagač, zakonski zastupnik Mirko Mar četa JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka, 9.3.2017. godine, podnio je ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46, Banja Luka. U prijedlogu se navodi da su u skladu sa Zakonom o robnim rezervama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 109/11) “Robne rezerve Republike Srpske” organizovane kao javno preduzeće akcionarskog tipa, da je ovo preduzeće upisano u sudski registar Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 057-0-REG-11-004479, od 11.1.2012. godine, kao jednočlano zatvoreno akcionarsko društvo, da je Preduze će platežno nesposobno jer nije u stanju da izmiruje svoje dospjele nov čane obaveze. Uz prijedlog za otvaranje stečajnog postupka predlagač je priložio sljedeću dokumentaciju: Rješenje o registraciji broj: 057-0-REG-11-004479, od 11.1.2012. godine, bilans stanja i bilans uspjeha za 2016. godinu, izvještaj Centralne banke o računima stečajnog dužnika, uvjerenje UIOBiH o upisu u registar obveznika indirektnih poreza, JIB i dokaz o uplati takse za pokretanje stečajnog postupka.

Rješenjem ovog suda, broj: 57 0 St 122058 17 St, od 19.5.2017. godine, pokrenut je prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem Javno preduze će “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46. Za privremenog stečajnog upravnika imenovana je Dosta Baraković iz Gradiške, Ulica krajiških brigada broj 18. Ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje ste čajnog postupka nad pravnim licem Javno preduzeće “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka održano je u ovom sudu 12.7.2017. godine. Na navedenom ročištu predlagač je izjavio da u cijelosti ostaje kod prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Javnim preduzećem “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka.

Na istom ročištu privremena stečajna upravnica je izjavila da ostaje kod svog izvještaja o utvrđenim uslovima za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom od 30.6.2017. godine. Nadalje, privremena stečajna upravnica je dodala da je steč ajni dužnik na dan 19.5.2015. godine ostvario ukupan prihod od 77.269,00 KM i ukupan rashod od 345.299,00 KM, što je imalo za posljedicu gubitak od 268.030,00 KM. I u 2015. i u 2016. godini stečajni dužnik je ostvario negativan rezultat u poslovanju tako da je gubitak u 2015. godini iznosio 2.826.586,00 KM, a u 2016. godini 12.976.316,00 KM. Ovakvo poslovanje dovelo je do gubitka kapitala, tako da iskazani gubitak iznad kapitala na kraju poslovne 2016. godine, kao i sa stanjem
na dan 19.5.2017. godine, iznosi 9.019.026,00 KM. Stečajni dužnik na dan 19.5.2017. godine iskazuje poslovnu imovinu u vrijednosti od 24.871.860,00 KM, koja sa gubitkom iznad kapitala od 9.019.026,00 KM čini ukupnu njegovu aktivu (imovinu) u iznosu od 33.890.886,00 KM. Stalna imovina na dan 19.5.2017. godine iznosi 9.525.691,00 KM i čine je: nematerijalna ulaganja u iznosu od 28.304,00 KM i nepokretnosti i oprema u iznosu od 9.497.386,00 KM. U strukturi stavke - nekretnina i oprema - oprema iznosi 77.625,00 KM, zemljište 5.726.292,00 KM, a građevinski objekti 3.693.486,00 KM, s tim da se u stavci - zemljište vodi i zemljište koje pripada Saveznoj direkciji za rezerve, u površini od 35.778,50 m 2. Na svim nekretninama (osim Modriče) upisana je hipoteka u korist UIOBiH. Tekuća imovina na dan 19.5.2017. godine iznosi 15.346.169,00 KM. U strukturi navedene imovine zalihe robe iznose 1.054.917,00 KM, kupci u zemlji 14.226.030,00 KM, potraživanja iz specifi čnih odnosa 55.129,00 KM, a ostala potraživanja iznose 5.872,00 KM. Struktura potraživanja od kupaca je sljedeća: potraživanja od pravnih lica iznose 2.575.096,00 KM, a potraživanja od fi zičkih lica 11.650.934,00 KM. U pogledu naplate navedena potraživanja su vrlo upitna, jer se odnose na nabavku regresiranog repromaterijala za 2011. i 2012. godinu, gdje je Vlada Republike Srpske donijela Zaključak od 25.9.2014. godine da se izvrši otpis potraživanja od poljoprivrednih proizvođača po osnovu preuzetog regresiranog mineralnog đubriva za sjetvu 2012. godine.

Pravna lica osporavaju navedeno potraživanje, smatrajući ga otpisanim, pozivajući se na navedeni Zaključak Vlade Republike Srpske. Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca iznose 6.420.400,00 KM i najvećim dijelom odnose se na potraživanja od pravnih lica iz 2009. i 2011. godine, protiv kojih je pokrenut sudski postupak, i fi zičkih lica po osnovu preuzetog regresiranog repromaterijala za proljetnu i jesenju sjetvu 2012. godine. Stečajni dužnik je izvršio ispravku navedenih potraživanja u iznosu od 6.420.400,00 KM. Iskazane ukupne obaveze na dan 19.5.2017. godine iznose 34.152.517,00 KM i sve su kratkoročne obaveze, a odnose se na: kratkoročne fi nansijske obaveze u iznosu od 15.299.988,00 KM, obaveze iz poslovanja u iznosu od 11.656.158,00 KM, obaveze za zarade u iznosu od 405.775,00 KM, druge obaveze u iznosu od 13.107,00 KM i razgraničeni prihodi i obaveze rezervisanja u iznosu od 6.777.489,00 KM. U stavci kratkoro čne fi nansijske obaveze u iznosu od 15.299.988 KM sadržana je obaveza u visini od 14.587.810,00 KM, koja je nastala po osnovu pozajmice od Ministarstva fi nansija, koja je po Odluci Vlade Republike Srpske o korišćenju sredstava sa računa posebnih namjena, broj: 04/01-012-2-2702/12, od 29.11.2012. godine, dozna čena Preduzeću na ime plaćanja obaveza prema preduzeću “Fertil” d.o.o. Bačka Palanka za isporučeno mineralno đubrivo - proljetna sjetva 2012. godine, a rok za povrat sredstava produžen je do 31.12.2017. godine. Stavka - obaveze iz poslovanja - u iznosu od 11.656.158,00 KM odnosi se na naslijeđene obaveze od Direkcije za robne rezerve koje su većim dijelom utužene i donesene su pravosnažne sudske odluke u korist tužioca. Obaveze za zarade i naknade zarada iznose 405.775,00 KM i u strukturi istih na neisplaćene neto dohotke odnosi se iznos od 214.996,00 KM, a na poreze i doprinose, kao i naknade Nadzornom odboru i Reviziji iznos od 190.779,00 KM; uz napomenu da se lični dohoci ne isplaćuju od decembra 2016.godine, a porezi i doprinosi od septembra 2016. godine. Ukupne obaveze su veće od ukupnih potraživanja za 19.865.486,00 KM, a od tekuće imovine za 18.806.348,00 KM. Dakle,
sve navedeno govori o velikoj prezaduženosti stečajnog dužnika. Žiro računi stečajnog dužnika su blokirani od 20.1.2017. godine, i to po osnovu 10 (deset) naloga za prinudnu naplatu u iznosu od 9.656.204,00 KM. Ukoliko bi se otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, privremena stečajna upravnica je izjavila da bi se troškovi stečajnog postupka mogli obezbijediti iz dijela imovine koji pripada stečajnoj masi unovčenjem imovine nad kojom postoji razlučno pravo, kao i unovčenjem robe na zalihi.
I, konačno, s obzirom na to da je ste čajni dužnik platežno nesposoban, da su mu ra čuni blokirani od 20.1.2017. godine i da od tada ne izmiruje svoje dospjele i potraživane obaveze plaćanja prema dobavljačima, obaveze po osnovu poreza i doprinosa od septembra 2016. godine, a obaveze za lične dohotke od decembra 2016. godine, uz činjenicu da se u blokadi računa nalaze nalozi za prinudnu naplatu u visini od 9.656.204,96 KM, da je prezadužen jer su mu obaveze veće od tekuće imovine za 18.806.348,00 KM, privremena stečajna upravnica je izjavila da su ispunjeni svi uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka. Na poseban upit Suda predlagaču da li ima prigovora na Izvještaj privremene stečajne upravnice od 30.6.2017. godine, kao i na navode koje je iznijela na navedenom ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, on je izjavio da nema prigovora i da su Izvještaj privremene stečajne upravnice i navodi izneseni na ročištu detaljni i iscrpni.
Sud je izvršio uvid u cjelokupnu dokumentaciju i procjenjivao svaki dokaz zasebno i sve dokaze zajedno i utvrdio da je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka dopušten, da postoji stečajni razlog i da će imovina stečajnog dužnika biti dovoljna za namirenje troškova postupka.

Na osnovu iznesenog, a na osnovu odredaba člana 97. stav 6. Zakona o stečaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/16) Sud je odlučio kao u stavu 1. izreke Rješenja. Odluka iz stava 2. izreke Rješenja zasniva se na članu 68. stav 1. navedenog zakona, a stečajni upravnik ispunjava uslove iz člana 68. stav 2. istog zakona.


Stečajni sudija,

Midho Vukalić, s.r


Pravna pouka

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci u roku osam dana po prijemu istog, putem ovog suda. Žalbu može izjaviti stečajni dužnik. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja (član 104. st. 3. i 4. Zakona o stečaju)..