Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad Famus doo za export, import, proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Gradačac

Općinski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilović, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad subjektom upisa pod nazivom "FAMUS" DOO za export, import, proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Gradačac, H. K.Gradaščevića bb, donio je dana 06.12.2012. godine RJEŠENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "FAMUS" DOO za export, import, proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Gradačac, H. K. Gradaščevića bb, sa danom 06.12.2012. godine u 9,00 sati. Za likvidatora se imenuje Selma Zukić iz Gradačca, ul. 8. marta bb. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 14.02.2012. godine, sa početkom u 9,00 sati. Broj 32 0 L 145580 12 L 06. decembra 2012. godine Tuzla (03-3-3099/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi