Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Banka Srpske akcionarsko društvo Banja Luka


Okružni privredni sud u Banjoj Luci, stečajni sudija Nedeljko Milijević, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom: Banka Srpske akcionarsko društvo Banja Luka – u likvidaciji, Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka,
van ročišta, 4.4.2017. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Banka Srpske akcionarsko društvo Banja Luka – u likvidaciji, Aleja Ssvetog Save broj 61, Banja Luka, MBS: 3-1-00, MB: 01928830, JIB: 4400911490008.

II - Za stečajnog upravnika imenuje se Mirjana Golić iz Gradiške, Ulica Nemanjina broj 31.

III - Stečajni postupak je otvoren 4.4.2017. godine, u 14,00 časova, kada je Rješenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.

IV - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169.
Zakona o stečaju, u daljem tekstu: ZOS.

V - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju stečajnog postupka u „Službenom glasniku Republike Srpske“ obavijeste stečajnog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja
potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje (u skladu sa članom 169. ZOS).

VI - Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvrše prema stečajnom dužniku shodno članu 100. ZOS.

VII - Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za četvrtak, 22.6.2017. godine, u 9,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ulica Gundulićeva broj 108,
sala za suđenje/prizemlje.

VIII - Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan odmah nakon završetka ispitnog ročišta.

IX - Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka - Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre na nekretninama u svojini i posjedu dužnika.

X - Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviće se “Službenom glasniku Republike Srpske” i Agenciji za posredni čke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka radi objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici APIF-a.


Obrazloženje
Agencija za bankarstvo Republike Srpske, 11.1.2017. godine, podnijela je ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom: Banka Srpske akcionarsko društvo Banja Luka - u likvidaciji, Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka, zbog platežne nesposobnosti i predložila da Sud nad ovim dužnikom otvori stečajni postupak.
Radi utvrđivanja činjenice da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka, Sud je odredio materijalno-fi nansijsko vještačenje po vještaku Miroslavu Lazendiću iz Banje Luke, te nakon izvršenog vještačenja zakazao ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka. Na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka Sud je zaprimio izjave predlagača, likvidacionog upravnika i zakonskog zastupnika likvidacionog dužnika, te saslušao finansijskog vještaka i izvršio uvid u materijalno-fi nansijsku dokumentaciju dužnika.
Na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, održanom 29.3.2017. godine, punomoćnik predlagača Miodrag Berić izjavio je da u cijelosti ostaje kod prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom: Banka Srpske akcionarsko društvo Banja Luka - u likvidaciji, Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka, koji je podnio 10.1.2017. godine, te dodao da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske zbog pogoršanog fi nansijskog stanja, 16.11.2015. godine, uvela privremenu upravu u Banku Srpske i imenovala privremenog upravnika. Privremeni upravnik je sačinio i dostavio Agenciji izvještaj o fi nansijskom stanju i Agencija je usvojila izvještaj. Na osnovu tog izvještaja, 27.4.2016. godine, Agencija je donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Banci Srpske, koje je postalo konačno 11.5.2016. godine, kao i Rješenje o imenovanju likvidacionog upravnika Petra Mićića.
Likvidacioni upravnik je nastavio sa sprovođenjem aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, te je 28.12.2016. godine dostavio izvještaj o toku postupka privremene uprave u likvidaciji Banke Srpske. U izvještaju je konstatovano da Banka sa 30.11.2016. godine ima iskazan gubitak u iznosu od 120.969.000,00 KM i ukupan negativan kapital 83.060.000,00 KM. Takođe, konstatovano je da efekti blokade računa dužnika nisu zadovoljavajući i da naplata potraživanja ne ide u skladu sa planom likvidacije. Agencija je 30.12.2016. godine razmotrila i prihvatila predloženi izvještaj sa prijedlogom o pokretanju stečaja kod nadležnog suda. U skladu sa zakonskim propisima, od strane Agencije je urađen i usvojen izvještaj o poziciji likvidnosti i solventnoj poziciji Banke Srpske. U tom izvještaju je konstatovano da je solventna pozicija Banke na dan 30.11. negativna i iznosi 86.600.000,00 KM, a kapital Banke je takođe negativan i iznosi 83.600.000,00 KM. Banka ima negativnu poziciju likvidnosti jer je na isti dan iskazala nedostajuća likvidna sredstva za izmirenje dospjelih obaveza u iznosu od 173.960.000,00 KM. Banka je vršila isplatu obaveza po prioritetima koji su utvrđeni u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske i u ovom momentu se vrši za treći isplatni red od ukupno devet isplatnih redova. Iz svih
navedenih činjenica vidljivo je da račun Banke u ovom momentu nije blokiran, ali isto tako je i nesporna činjenica da Banka nije likvidna i nije u mogućnosti da izmiri sve svoje dospjele obaveze.

Uz prijedlog, predlagač je Sudu dostavio sljede ću dokumentaciju:
Rješenje Suda o registraciji od 4.4.2000. godine, Rješenje Suda o upisu promjene poslovnog imena od 20.11.2013. godine, Rješenje o imenovanju privremenog upravnika u Banci, Rješenje Agencije o oduzimanju dozvole za rad Banci, Rješenje Agencije o imenovanju likvidacionog upravnika, Rješenje Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci o promjeni lica za zastupanje Banke Srpske a.d. Banjaluka - u likvidaciji u periodu od 1.1. do 30.11.2016. godine, Izvještaj o utvrđivanju pozicije likvidnosti i solventne pozicije Banke sa stanjem na dan 31.12.2015, 30.6.2016. i 30.11.2016. godine, bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.2015, 30.6.2016. i 30.11.2016. godine, potvrdu UniCredit Bank a.d. Banja Luka o stanju ra čuna i poresko uvjerenje Ministarstva fi nansija Republike Srpske - Područni centar Banja Luka.
Iz svih navedenih činjenica Agencija za bankarstvo podnijela je prijedlog ovom sudu da se nad Bankom Srpske otvori stečajni postupak.

Likvidacioni upravnik i zakonski zastupnik stečajnog dužnika Petar Mićić izjavio je da je punomoćnik predlagača iznio sve bitne činjenice vezano za uslove za otvaranje stečaja u Banci Srpske a.d. Banja Luka - u likvidaciji, a
na osnovu izvještaja o toku postupka privremene uprave, koji je dostavljen Agenciji za bankarstvo 28.12.2016. godine sa fi nansijskim podacima sa 30.11.2016. godine. Nadalje, likvidacioni upravnik je izjavio da su već u momentu izvještaja bile iscrpljene sve zakonske mogućnosti koje su imali u toku postupka likvidacije i mehanizam naplate koje je zakon omogućavao. Takođe, plan likvidacije koji je Agencija za bankarstvo na njegov prijedlog usvojila nije bilo moguće ostvariti do kraja godine zbog nešto lošijih efekata naplate u odnosu na planirane, te je to bio glavni razlog za njegovo mišljenje u zaklju čku podnesenog izvještaja. Smatra da su ispunjeni uslovi da se otvori stečajni postupak.
U nalazu i mišljenu, kao i na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, fi nansijski vještak Miodrag Zeljković izjavio je da je na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda izvršio vještačenje sa zadatkom da utvrdi materijalno-fi nansijsko poslovanje stečajnog dužnika, da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka i da li se iz imovine dužnika mogu namiriti troškovi stečajnog postupka. Nadalje, izjavio je da je pri sačinjavanju izvještaja koristio podatke o poslovanju Banke Srpske u toku 2014. godine, 2015. godine i 2016. godine, pri čemu je konstatovao da su u Banci Srpske vršene revizije u 2014. i 2015. godini i da u 2015. godini eksterna revizorska kuća nije mogla dati mišljenje o vjerodostojnosti i validnosti knjiženja u Banci Srpske. Takođe, za 2014. godinu revizorska kuća je dala negativno mišljenje, što ukazuje na činjenice da u Banci Srpske nisu na pravilan način evidentirani stanje imovine i naplata prihoda i knjiženje troškova. Bez obzira na tu činjenicu, Banka Srpske je u 2014. godini poslovala sa gubitkom, a uvođenjem vanredne uprave u 2015. godini taj gubitak je značajno povećan, a takođe i u 2016. godini u manjem iznosu. Na osnovu bilansa prihoda i rashoda Banke Srpske, vještak je konstatovao da ovakav način poslovanja dovodi Banku Srpske do nemogućnosti izmirenja svih obaveza i do prijeteće platežne nesposobnosti koja će se odraziti u narednom periodu. Takođe, vještak je konstatovao da Banka Srpske ima imovinu iz koje se dobrim dijelom mogu izmiriti troškovi stečajnog postupka i djelimično potraživanja povjeriocima. Međutim, taj iznos nije dovoljan da se izmire sve obaveze prema povjeriocima zbog čega je Banka insolventna i neće biti u mogućnosti da podmiri ukupne obaveze, a to je uslov za pokretanje stečajnog postupka. Smatra da je prijedlog Agencije za bankarstvo za pokretanje stečaja osnovan jer su ispunjeni uslovi, a to je prijeteća platežna nesposobnost i nesolventnost. Smatra da su ti uslovi mogli biti ispunjeni čak 2014. godine. Iz ukupne imovine Banka Srpske nije u mogućnosti da izmiri sve potraživane obaveze prema povjeriocima.

Na osnovu izjave punomoćnika predlagača, direktora i zakonskog zastupnika stečajnog dužnika i izjave fi nansijskog vještaka, te uvida u priloženu materijalno-fi nansijsku dokumentaciju, Sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi da se nad navedenom bankom otvori stečajni postupak. Izvedenim dokazima Sud je utvrdio da Banka nije likvidna i da nije u mogućnosti da izmiri stvorene novčane obaveze. Utvrđeno je postojanje stečajnog razloga platežne nesposobnosti dužnika iz člana 5. ZOS. Ona se ogleda u činjenici da dužnik nema dovoljno novčanih sredstava da isplati potraživanja povjerilaca koja su utvrđena osnovanim u likvidacionom postupku.

Na osnovu člana 97. stav 5, u vezi sa članom 5. ZOS, i člana 172. Zakona o bankama, u daljem tekstu: ZOB, odlučeno je kao u tački I izreke Rješenja.
Odluka iz tačke II izreke Rješenja temelji se na članu 68. stav 2. ZOS, a stečajni upravnik ispunjava uslove iz člana 66. ZOS i člana 278. ZOB.
Stečajni upravnik dužan je postupati u skladu sa članom 73. ZOS i odredbama čl. 272. do 281. ZOB.


Stečajni sudija,

Nedeljko Milijević, s.r.


Pravna pouka: protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana po prijemu istog, putem ovog suda. Žalbu može izjaviti stečajni dužnik. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja
(član 104. st. 3. i 4. ZOS).Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo