GEMAX d.o.o .Zvornik

Više o GEMAX d.o.o .Zvornik

Nepoznato

Obustava likvidacionog postupka nad društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Gemax Zvornik


Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 030003 16 L, od 7.3.2017. godine, obustavlja likvidacioni postupak nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge “Gemax” Zvornik, Braće Jugovića B-19, JIB 4403002010005, matični broj 11051430, jer su se u konkretnom slučaju stekli uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad ovim pravnim subjektom. Razrješava se dužnosti likvidacionog upravnika Miodrag Petrović, dipl. ekonomista, iz Zvornika, Ul. Svetog Save br. 64. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli ovog suda i internet stranici APIF-a.