Krinex doo Bijeljina

Više o Krinex doo Bijeljina

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Krinex doo Bijeljina

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 030234 16 L, od 27.2.2017. godine, otvara postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Krinex” Bijeljina, Ul. Cara Uroša broj 57, JIB 4400355830007, matični broj 01756699. 

Za likvidacionog upravnika imenuje se Jelić Slobodanka iz Bijeljine, dipl. ekonomista, iz Bijeljine, Ul. Gavrila Principa br. 23/21.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.
Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, i to na žiro račun broj:
562-099-00000556-87 kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 

Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za srijedu, 19.4.2017. godine, u 08,00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. 

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici APIF-a.