POLET doo Kladanj

Više o POLET doo Kladanj

Nepoznato

Prodaja zemljišta "POLET" d.o.o. Kladanj, u stečaju

Prodaja zemljišta uz vanprivrednu zgradu i pomoćnih zgrada u vanprivredi u KO Gojsalići

"POLET" d.o.o. Kladanj, u stečaju 75280 Kladanj,

Ul. kladanjskih brigada bb
oznaka stečajnog predmeta: 32 O St 053701 07 St

Na osnovu članova 101,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Sl. novine FBiH, br. 29/03,32/04 i 42/06) i Odluke Odbora povjerilaca od 5.8.2016. godine, stečajni upravnik objavljuje:


JAVNO NADMETANJE
za prodaju nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika "POLET" d.o.o. Kladanj, u stečaju

I PREDMET PRODAJE

Naziv nekretnine

Početna cijena

1.1. Građevinsko zemljište ukupne površine - 3.364 m2 upisano u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama u ZK ulošku br.253 u KO Gojsalići k.č. 635/1 i to:

Zemljište uz vanprivrednu zgradu - 2.966 m2
Pomoćna zgrada u vanprivredi - 130 rrr
Pomoćna zgrada u vanprivredi - 18 m2
Pomoćna zgfada u vanprivredi - 250 m2
41.500,00 KM


II. CIJENA I NAČIN PRODAJE
2.1. Predmetna nekretnina se prodaje kao cjelina sa ukupnom vrijednošću od 41.500,00 KM. Navedena vrijednost nekretnine predstavlja njenu početnu cijenu, i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.
2.2. Imovina će se prodavati kao cjelina i to metodom usmenog i javnog nadmetanja.
2.3. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 24.1.2017. godine (utorak) sa početkom u 11 sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Kladanjske brigade bb u zgradi PTT kod autobuske stanice u Kladnju.

III. USLOVI PRODAJE I ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

3.1. Pravo učešća na javnim nadmetanjima imaju sva pravna i fizička lica koja do 24.1.2017. godine dostave pisane prijave i uplatnice na ime osiguranja (depozita) u iznosu od 1.000,00 KM na transakcijski račun stečajnog dužnika broj: 1321002008766897 kod NLB Banke Tuzla sa naznakom "osiguranje za učešće u javnom nadmetanju" na adresu: 75280 Kladanj, Ul. kladanjskih brigada bb (u zgradi PTT kod autobuske stanice, prvi sprat).
3.2. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove propisane ovim oglasom i Zakonom.
3.3. Nekretnine koje su predmet prod'aje kupci mogu razgledati svakim radnim danom u od 10 do 14 sati počev od dana objave ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja, zaključeno sa 23.1.2017. godine.
3.4. Navedene nekretnine nisu opterećene hipotekom.
3.5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju ponuđači koji su blagovremeno dostavili pisanu prijavu.
3.6. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti cijenu umanjenu za uplaćeno osiguranje (depozit) u roku od 30 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
3.7. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja (depozit), a za kupca se proglašava drugi ponuđač po redu, a ostalim učesnicima u javnom nadmetanju uplaćeni depozit se vraća u roku od pet dana.
3.8. Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, kupac nekretnina uvešće se u posjed po ovjeri kupoprodajnog ugovora kod nadležne ustanove - notara, u roku od 15 dana.
3.9. Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO - KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.
3.10. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju: troškove legalizacije, poreze, porez na promet, PDV, troškove izrade i ovjere ugovora u vezi prodaje imovine, takse i dr.
3.11. Sva obavještenja i informacije u vezi s kupovinom i pregledom nekretnina i ovim oglasom mogu se dobiti na telefone: 062 - 108 - 509 i 061 - 658 - 959

Stečajni upravnik
Osmo Forčaković