Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem AVD TRADE d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Sanja Jaramaz-Dedić u likvidacionom postupku nad pravni m licem "AVD TRADE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Vrbanja br. 1, Sarajevo, na ročištu održanom dana 21.11.2016. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AVD TRADE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Vrbanja br. 1, Sarajevo. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Fejzić Vahid iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa 65-01-0475-14, a po rješenju broj 065-0-RegZ-16-005284 od 25.07.2016. godine. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 589148 16 L 21. novembra 2016. godine Sarajevo (O-1006/16)