Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću CarePharma d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću CarePharma d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Sarajevske olimpijade bb na ročištu održanom dana 09.11.2016. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću CarePharma d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Sarajevske olimpijade bb. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Čustović Amila iz Ilidže. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65- 01-0732-14. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 558229 16 L 09. novembra 2016. godine Sarajevo (O-987/16)