Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem GULIVER TRGOVINE d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Sanja Jaramaz-Dedić u likvidacionom postupku nad pravnim li cem "GULIVER TRGOVINE" d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Kundurdžiluk do br. 2, Sarajevo, na ročištu održanom dana 31.10.2016. godine, donio je slijedeće

 


RJEŠENJE

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GULIVER TRGOVINE"d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Kundurdžiluk do br. 2, Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Temin Šemso, advokat iz Sarajeva.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0157-14, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 593320 16 L
31. oktobra 2016. godine
Sarajevo