Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ALEN-COMERC d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "ALEN-COMERC" - Bihać, na ročištu, dana 09.11.2016. godine, donio je sljedeći OGLAS Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "ALEN- COMERC" - Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 1-1753-00. Za likvidatora se postavlja Vladetić Nada, direktor i zakonski zastupnik društva - Bihać. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 1-1753-00. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda. Broj 17 0 L 066580 15 L 09. novembra 2016. godine Bihać (03-3-3505/16)