Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem LINDE PLIN d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu oglašava slijedeći ZAKLJUČAK 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem LINDE PLIN DOO Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora advokat Nedžida Salihović iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 1-23868. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača. Broj 65 0 L 514789 15 L 22. novembra 2016. godine Sarajevo (O-998/16)