Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom NEWING d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "NEWING" d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo Tuzla, ul. Ive Keroševića bb, dana 21.11.2016. godine, donosi RJEŠENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "NEWING" d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo Tuzla, ul. Ive Keroševića bb, sa danom 21.11.2016. godine u 13,00 sati. Za likvidatora se imenuje Đozić Edina iz Tuzle. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 13.01.2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, sudnica 96/V. Broj 32 0 L 288929 16 L 21. novembra 2016. godine Tuzla (03-3-3516/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi