Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem PZU GALEN Sanski Most

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem PZU "GALEN"- Sanski Most, na ročištu, dana 15.11.2016. godine, donio je sljedeći OGLAS Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem PZU "GALEN"- Sanski Most, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-05-0005-14. Za likvidatora se postavlja Vojić Bego, osnivač društva, na adresi Sanski Most. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-05-0005-14. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda. Broj 17 0 L 068062 15 L 15. novembra 2016. godine Bihać (03-3-3501/16)