Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno trgovačko uslužno društvo FESTO d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Proizvodno trgovačko uslužno društvo "FESTO" d.o.o. Zenica, Goraždanska 122, Zenica, koju zastupa punomoćnik Nikolić Stjepan, advokat iz Zenice, na ročištu dana 07.11.2016. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno trgovačko uslužno društvo "FESTO" d.o.o. Zenica, Goraždanska 122. Zenica, ID broj: 4218011270000, matični broj subjekta upisa 1-2649. Za likvidatora se imenuje Jusić Edina, Zenica. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije Bi H" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra Općinskog suda Zenica radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 130723 16 L 07. novembra 2016. godine Zenica (03-3-3345/16)