ACT Trade d.o.o. Tuzla

Više o ACT Trade d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad ACT Trade d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "ACT Trade" d.o.o. za promet i usluge Tuzla, Bulevar, 15. maja bb, dana 21.11.2016. godine, donosi 


                                                          RJEŠENJE 

 OTVARASE postupak likvidacije nad dužnikom "ACT Trade" d.o.o. za promet i usluge Tuzla, Bulevar, 15. maja bb, sa danom 21.11.2016. godine u 13,00 sati. 
Za likvidatora se imenuje Đapo Amela iz Sarajeva. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije Bi H", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o upl aćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
 Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potraživanja. 
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 13.01.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, sudnica 96/V. 
 Broj 32 0 L 288917 16 L 21. novembra 2016. godine Tuzla 

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi