Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem P4P - RECIKLAŽA Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Sanja Jaramaz-Dedić, u likvidacionom postupku nad pravnim li cem "P4P - RECIKLAŽA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 144, Sarajevo, na ročištu održanom dana 21.11.2016. godine, donio je slijedeći ZAKLJUČAK 1 Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "P4P - RECIKLAŽA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 144, Sarajevo. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Đulić Admir, advokat iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa 65-01-1091-12, a po rješenju broj 065-0-RegZ-15-000065 od 07.01.2015. godine. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 507629 15 L 21. novembra 2016. godine Sarajevo (03-3-3518/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi