Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju i promet Novi žitopromet d.o.o. Zvornik

Okružni privredni sud u Bijeljini, po ste čajnom sudiji Alidi Nađ Mađarac, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju i promet "Novi žitopromet" d.o.o. Zvornik, Karakaj bb, donio je 10.11.2016. godine sljedeće 

                                                 RJEŠENJE 

 Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju i promet "Novi žitopromet" d.o.o. Zvornik, Karakaj bb, zbog nedostatka stečajne mase. 
 Ovo rješenje sa razlozima zaključenja objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli ovog suda. 
 Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Odjeljenju registra ovog suda da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra. 
 Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske". 

Obrazloženje Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 028715 15 St, od 12.7.2016. godine, otvoren je stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Preduzeća za proizvodnju i promet "Novi žitopromet" d.o.o. Zvornik, Karakaj bb, i za stečajnog upravnika imenovan je Mlađen Petković, dipl. pravnik iz Milića, Solunskih junaka broj 31. Oglas o otvaranju stečajnog postupka i kojim su pozvani povjerioci da prijave svoja potraživanja objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 61, od 22.7.2016. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Na ročištu za ispitivanje prijavljenih potraživanja ispitana su sva prijavljena potraživanja i od ukupno prijavljenih potraživanja u iznosu od 172.396,28 KM stečajni upravnik je priznao potraživanja u iznosu od 139.318,15 KM i razvrstao u opšti isplati red, a osporio u iznosu od 33.078,23 KM. Za osporena potraživanja niko od povjerilaca nije pokrenuo parnicu. Na izvještajnom ročištu, u svom izvještaju od 3.10.2016. godine i 3.11.2016. godine, stečajni upravnik je istakao da je osnovna djelatnost stečajnog dužnika bila proizvodnja mlinskih proizvoda, da su žiro računi preko kojih je vršeno poslovanje blokirani prije otvaranja stečajnog postupka. Na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik nije imao zaposlenih radnika. Za obavljanje djelatnosti koristio je zakupljeni poslovni prostor i opremu zakupodavca "Žitopromet - Drina" a.d. Zvornik, Karakaj bb, po osnovu Ugovora o zakupu, notarski obrađenog OPU 1205/10, od 5.10.2010. godine. Otvaranjem stečajnog postupka nad zakupodavcem "Žitopromet - Drina" a.d. - u stečaju, Zvornik, Karakaj bb, koji je otvoren Rješenjem ovog suda, broj: 59 0 St 022527 11 St 2, od 18.5.2012. godine, prestali su uslovi za dalji rad stečajnog dužnika, a samim tim došlo je do prestanka Ugovora o zakupu. Stečajni dužnik nema imovine, ni pokretne, ni nepokretne, koja bi činila stečajnu masu, ni prema knjigovodstvenoj evidenciji, ni u početnom bilansu na dan otvaranja stečajnog postupka. Stečajni dužnik nije upisan kao vlasnik niti suvlasnik na nepokretnostima, niti posjednik zemljišta i nije evidentiran kao vlasnik - suvlasnik stana, poslovnih prostorija i garaža za područje opštine Zvornik, nema registrovanih motornih vozila, nema opreme jer, kako je navedeno, opremu za proizvodnju mlinskih proizvoda koristio je u svojstvu zakupca od zakupodavca "Žitopromet - Drina" a.d. Zvornik, Karakaj bb. S obzirom da stečajni dužnik nema imovine koja čini stečajnu masu, povjerioci ostaju nenamireni sa svojim priznatim potraživanjima. Ne postoje izgledi za nastavak poslovanja stečajnog dužnika ni u cjelini, ni u pojedinim dijelovima, s obzirom da se djelatnost ne obavlja od 2012. godine, niti postoji realna mogućnost za reorganizaciju stečajnog dužnika. Stečajni upravnik je istakao da nema pravnih radnji koje se mogu pobijati, da stečajni dužnik nema nikakvih potraživanja od svojih dužnika, te da stečajni dužnik ne vodi sudske postupke protiv drugih pravnih ili ? zičkih lica radi naplate svojih potraživanja, a takođe, protiv stečajnog dužnika se ne vode sudski postupci. Dosadašnji troškovi stečajnog postupka, objavljivanja oglasa i nagrada stečajnom upravniku mogu se izmiriti iz predujmljenih sredstava predlagača. Predložio je da Sud zaključi stečajni postupak zbog nedostatka stečajne mase, ističući da je dalje vođenje stečajnog postupka neracionalno i neekonomično, a ukoliko Skupština povjerilaca donese odluku da se nastavi stečajni postupak, predložio je da povjerioci predujme iznos od 5.000,00 KM za pokriće daljih troškova postupka. Na Skupštini povjerilaca, održanoj 9.11.2016. godine, stečajni upravnik je ostao kod prijedloga, a prisutni povjerioci su se saglasili sa prijedlogom stečajnog upravnika da se zaključi stečajni postupak zbog nedostatka stečajne mase, iako nisu izmireni sa priznatim potraživanjima, te da nisu voljni predujmiti tražena sredstva, s obzirom da je dalje vođenje stečajnog postupka necjelishodno i neekonomično. Knjigovodstvena dokumentacija stečajnog dužnika nalazi se u prostorijama "Žitopromet - Drina" a.d. - u stečaju, Zvornik, Karakaj bb. Imajući u vidu navedeno i prijedlog stečajnog upravnika i izjašnjenje povjerilaca, Sud je donio Rješenje kao u izreci i zaključio stečajni postupak nad ovim stečajnim dužnikom, shodno članu 137. Zakona o stečajnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 26/10), s obzirom da stečajni dužnik nema imovine koja bi činila stečajnu masu iz koje bi se izmirila priznata potraživanja povjerilaca. 
Rješenje, kao i razlozi zaključenja stečajnog postupka objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini, shodno članu 131. stav 2. Zakona o stečajnom postupku. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, shodno članu 145. stav 3. Zakona o stečajnom postupku, izvršiće se brisanje ovog stečajnog dužnika iz sudskog registra. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske", shodno članu 145. stav 1. Zakona o stečajnom postupku. Osnivač je obavezan knjigovodstvenu evidenciju adekvatno zbrinuti i čuvati shodno odredbama koje regulišu tu pravnu oblast, po pravosnažnosti ovog rješenja odjaviti stečajnog dužnika iz Registra MF PURS PC Zvornik i UIOBiH RC Tuzla, te kod Republičkog zavoda za statistiku, a potom uništiti pečat stečajnog dužnika, shodno odredbama Zakona o pečatima RS. 
 Stečajni sudija, Alida Nađ Mađarac, s.r. 
 Pouka Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci, u roku od osam dana, a koji se računa po isteku petog radnog dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske". Žalba se podnosi putem ovog suda, u tri primjerka. (59 0 St 028715 15 St-su)