MAK KOMERC doo Doboj

Više o MAK KOMERC doo Doboj

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Mak komerc d.o.o. Doboj

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60 0 L 021581 15 L, od 22.11.2016. godine, u 13,00 časova, otvoren je postupak likvidacije nad dužnikom: Trgovačko preduzeće "Mak komerc" d.o.o. Doboj, sa sjedištem u Pločniku bb, Doboj. 

Za likvidacionog upravnika imenuje se Cvijetić Simo iz Dervente. 
 I - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", likvidacionom sudu prijave potraživanja koja imaju prema likvidacionom dužniku. Povjerioci su dužni u dva primjerka dostaviti prijavu uz priloge, te priložiti dokaz o osnovanosti potraživanja. Uz prijavu, povjerioci su dužni dostaviti dokaz o uplati sudske takse na prijavu u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM (uplatu izvršiti na žiro račun broj: 562-0990000055687, budžet RS Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, opština: 028, budžetska organizacija broj: 1087001). 
 II - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. 
 III - Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 
 IV - Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 24.1.2017. godine, sa početkom u 10,30 časova. 
Ročište će se održati u prostorijama ovog suda, sudnica broj II. (60 0 L 021581 15 L-su)